AboutKidsHealth

 

 

Newborn baby behaviourNNewborn baby behaviourNewborn baby behaviourEnglishNeonatologyNewborn (0-28 days)BodyNANAAdult (19+)NA2009-09-22T04:00:00Z7.4000000000000073.5000000000000761.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>Learn about newborn baby behavior. States of alertness such as the quiet state or alert state, crying, sleeping, and communication are discussed.</p><figure><img src="https://assets.aboutkidshealth.ca/akhassets/Henry_EN.jpg" alt="" /> </figure> <p>Right from birth, your newborn baby comes into the world capable of doing many things. Your baby will coo and gurgle, listen to sounds, and try to orient their head towards voices. They will move their arms when excited and may also imitate some of your facial expressions. Newborn babies enjoy looking at faces. Even though your newborn baby’s vision is limited at this point in time, they can detect light, shadows, shapes, contours, and movements. </p><h2>Key points</h2> <ul><li>Be patient with yourself as you learn to read your baby’s signals that tell you how they are feeling and wants you to react.</li> <li>Newborn babies will sleep about 18 hours each day, though they will wake up frequently.</li> <li>Newborns will receive at least eight feedings per day, adding up to two and a half hours each day spent eating.</li></ul>
سلوك طفلك الحديث الولادةسسلوك طفلك الحديث الولادةNewborn baby behaviourArabicNeonatologyNewborn (0-28 days)BodyNANAAdult (19+)NA2009-09-22T04:00:00Z8.0000000000000069.0000000000000674.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>تعلّمي عن سلوك المولود الجديد. تجري مناقشة حالات اليقظة مثل حالة الهدوء او حالة التنبه، والبكاء، والنوم، والاتصال.</p>
新生儿行为新生儿行为Newborn baby behaviourChineseSimplifiedNeonatologyNewborn (0-28 days)BodyNANAAdult (19+)NA2009-09-22T04:00:00Z69.00000000000008.00000000000000674.000000000000Flat ContentHealth A-Z了解新生儿行为 接下来将探讨警觉状态如安静或清醒期、哭闹、睡眠和沟通。
新生兒行爲新生兒行爲Newborn Baby BehaviourChineseTraditionalNeonatologyNewborn (0-28 days)BodyNANAAdult (19+)NA2009-09-22T04:00:00Z69.00000000000008.00000000000000674.000000000000Flat ContentHealth A-Z瞭解新生兒行爲。接下來將探討警覺狀態如安靜或清醒期、哭鬧、睡眠和溝通。
Le comportement du nouveau-néLLe comportement du nouveau-néNewborn baby behaviourFrenchNeonatologyNewborn (0-28 days)BodyNANAAdult (19+)NA2009-09-22T04:00:00Z8.0000000000000069.0000000000000674.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>Apprenez-en davantage sur le comportement des nouveau-nés. On y discute des niveaux d’activité du bébé tels que l’état d’éveil calme, l’état d’éveil agité, les pleurs, le sommeil et la communication.</p><p>Dès la naissance, votre bébé est capable de faire beaucoup de choses. Il roucoule et gargouille, il écoute les sons et essaye d’orienter sa tête en direction des voix. Il bouge ses bras lorsqu’il est excité et peut aussi mimer certaines de vos expressions faciales. Les nouveau-nés aiment observer les visages. Même si votre bébé a une vision limitée à cet âge, il peut détecter la lumière, l’ombre, les formes, les courbes et les mouvements.</p><h2>À retenir</h2> <ul><li>Soyez indulgent envers vous-même alors que vous apprenez à décoder les signaux de votre bébé qui vous indiquent comment il se sent et comment il veut que vous réagissiez.</li> <li>Les nouveau-nés dormiront environ 18 heures par jour, même s’ils se réveillent souvent.</li> <li>Les nouveau-nés recevront au moins huit tétées par jour pour un total d’environ deux heures et demie passées à s’alimenter chaque jour. </li></ul>
El comportamiento del recién nacidoEEl comportamiento del recién nacidoNewborn Baby BehaviourSpanishNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-09-22T04:00:00Z000Flat ContentHealth A-Z<p>Aprenda acerca del comportamiento de los bebés recién nacidos.</p>
புதிதாகப் பிறந்த குழந்தையின் நடத்தைபுதிதாகப் பிறந்த குழந்தையின் நடத்தைNewborn Baby BehaviourTamilNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-09-22T04:00:00Z000Flat ContentHealth A-Z<p>புதிதாகப் பிறந்த குழந்தைகளின் நடவடிக்கைகள் பற்றிக் கற்றுக்கொள்ளவும். </p>
نومولود بچے کا رویہننومولود بچے کا رویہNewborn Baby BehaviourUrduNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-09-22T04:00:00Z69.00000000000008.00000000000000674.000000000000Flat ContentHealth A-Zنومولود بچے کے رویہ کے بارے میں پڑھیے۔ چونکنے کی کیفیات مثلاً خاموش حالت اور چوکس حالت، رونا، سونا اور ترسیل کا زکر کیا گیا ہے۔

 

 

 

 

新生兒行爲445.000000000000新生兒行爲Newborn Baby BehaviourChineseTraditionalNeonatologyNewborn (0-28 days)BodyNANAAdult (19+)NA2009-09-22T04:00:00Z69.00000000000008.00000000000000674.000000000000Flat ContentHealth A-Z瞭解新生兒行爲。接下來將探討警覺狀態如安靜或清醒期、哭鬧、睡眠和溝通。<figure><img alt="新生兒看著某個東西" src="https://assets.aboutkidshealth.ca/akhassets/Henry_EN.jpg" /> </figure> <p>新生兒一出生來到世上,就能做很多事情,比如,寶寶能發出咕嘟聲、聽聲音,還能嘗試將頭轉向聲音來源方向。寶寶興奮時會擺動胳膊,也能模仿大人的面部表情。新生兒喜歡盯著別人的臉看。儘管此時寶寶視力範圍有限,但他仍可以辨別出光綫、陰影、形狀、輪廓和移動。 </p><p>你的臉部具有吸引寶寶注意的所有元素,從而爲你和寶寶之間的互動提供了基礎。看著寶寶時,請微笑、說話和點頭,如果寶寶喜歡這種互動方式,就會盯著你看。當寶寶覺得在需要從衆多視綫和聲音中解脫出來、休息一會時,寶寶或許會把目光挪開。隨著寶寶一天天長大,或許寶寶可以完全將頭從你那裏挪開。當寶寶將目光移開時,不要感覺自己被拒;因爲這是寶寶發育過程中很正常的環節,也是當其變得興奮時進行自我控制的一種方式。出現這種情况時,任由寶寶將目光移開,幷安靜地享受其陪伴。寶寶將會依賴你瞭解從出生之日起與其互動的所有信號。 </p><p>一些信號如將目光轉移一會兒,這將比其他的信號更難發覺。要耐心學習讀懂寶寶的信號,因爲通過這些信號你可以瞭解寶寶此時的感覺以及希望你作何反應。其他暗示,比如哭,就很容易被察覺。當寶寶哭了,這是在用自己的方式告訴你出問題了,而且感到不舒服或痛苦了。撫慰哭泣的寶寶是不會將其寵壞的;事實上,寶寶剛一出生後,就在其痛苦時竭盡全力安撫寶寶,也是與其互動中很重要的環節。慢慢地,在接下來數月中寶寶不斷成長,從你的撫慰中,寶寶會瞭解到你是可依賴的,幷且會相信你會始終陪伴在其身邊。 </p><p> 新生兒睡眠時間很長。實際上,這段時間你可能會睡眠不足,但是你的新生兒平均每天的睡眠時間却在 18 小時左右,然而,新生兒的睡眠模式與成人是不同的。新生兒的深度熟睡時間只占睡眠時間的 20%。在餘下 80% 左右的睡眠時間中,寶寶時睡時醒,這就表示當你將寶寶放睡下打算小憩片刻時,寶寶又會醒來幷開始哭鬧。這就足以讓你筋疲力盡,但是當寶寶每次喝奶喝得更多時,其小睡也將會延長。</p><p>新生兒還要花大量的時間進食。在最初的幾周內,對寶寶按需喂食,也就是只要寶寶們餓了,就給其喂食,而他們每天進食至少 8 次左右。按每次喂食持續 20 分鐘算,每天大概需要兩個半小時的喂食時間。進食良好的健康寶寶剛出生頭幾周內,每天排大便 3 - 4 次,需要換 5 - 6 次尿片。這就表示要勤換尿布,而它是一次有趣的包裹經歷還是一項髒兮兮的苦差事呢,這完全取决于你的態度。 </p><p>餘下的時間裏,或許寶寶會安靜地呆著或處于清醒狀態,又或者長時間哭鬧。寶寶的小肺部能扯開嗓子哭上幾個小時。寶寶可能只是因爲愛哭,或是因爲腹絞痛。請記住,哭鬧是新生兒與你溝通的唯一途徑。隨著寶寶長大,幷形成其他交流方式時,其哭鬧將會减少。 </p>​https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/Newborn_baby_behaviour.jpg新生兒行爲False

Thank you to our sponsors

AboutKidsHealth is proud to partner with the following sponsors as they support our mission to improve the health and wellbeing of children in Canada and around the world by making accessible health care information available via the internet.

Our Sponsors