Spitting up and vomitingSSpitting up and vomitingSpitting up and vomitingEnglishNeonatologyNewborn (0-28 days)Mouth;StomachDigestive systemConditions and diseasesAdult (19+)Vomiting2009-10-18T04:00:00ZHazel Pleasants, RN, MNAndrew James, MBChB, FRACP, FRCPC9.3000000000000059.1000000000000965.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>In-depth descriptions and ways to treat spitting up and vomiting. A more serious type of vomiting, called projectile vomiting, is also discussed.</p><p>It's common for newborns to spit up after feeding. However, if your baby vomits after feeding, it could be a sign of viral infection in the stomach, a reaction to something they ate or another gastrointestinal problem.</p><h2>Key points</h2> <ul><li>Spitting up occurs when the ring of muscle at the top end of the stomach does not close properly and decreases as your baby gets older.</li> <li>See a doctor if your baby's spit up has streaks of blood in it, causes your baby to choke or gag, or if your baby has problems gaining weight.</li> <li>Vomiting can be a sign of a viral infection in the stomach, a reaction to something the baby ate, or another gastrointestinal problem.</li> <li>Contact your doctor immediately if the vomiting appears to be excessive, if there is green bile or blood in the vomit, or if the vomiting is accompanied by diarrhea.</li></ul>
البصق والتقيؤاالبصق والتقيؤSpitting up and vomitingArabicNeonatologyNewborn (0-28 days)Mouth;StomachDigestive systemConditions and diseasesAdult (19+)Vomiting2009-10-18T04:00:00ZHazel Pleasants, RN, MN;Andrew James, MBChB, FRACP, FRCPC10.000000000000057.0000000000000823.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>الاوصاف المتعمقة وطرق لعلاج البصق والتقيؤ. هناك نوع اكثر خطورة من القيء يدعى القيء القذفي وقد جرت مناقشته.</p>
吐奶和呕吐吐奶和呕吐Spitting up and vomitingChineseSimplifiedNeonatologyNewborn (0-28 days)Mouth;StomachDigestive systemConditions and diseasesAdult (19+)Vomiting2009-10-18T04:00:00Z57.000000000000010.0000000000000823.000000000000Flat ContentHealth A-Z深入说明吐奶和呕吐以及治疗方式。这里还讨论了更为严重的呕吐,称为喷射性呕吐。<br>
吐奶和嘔吐吐奶和嘔吐Spitting Up and VomitingChineseTraditionalNeonatologyNewborn (0-28 days)Mouth;StomachDigestive systemConditions and diseasesAdult (19+)Vomiting2009-10-18T04:00:00Z57.000000000000010.0000000000000823.000000000000Flat ContentHealth A-Z深入說明吐奶和嘔吐以及治療方式。這裏還討論了更爲嚴重的嘔吐,稱爲噴射性嘔吐。
Régurgitations et vomissementsRRégurgitations et vomissementsSpitting up and vomitingFrenchNeonatologyNewborn (0-28 days)Mouth;StomachDigestive systemConditions and diseasesAdult (19+)Vomiting2009-10-18T04:00:00ZHazel Pleasants, RN, MN Andrew James, MBChB, FRACP, FRCPC10.000000000000057.0000000000000823.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>Descriptions approfondies de la régurgitation et des vomissements ainsi que des soins à prodiguer dans ces cas. On y discute également d’un type de vomissement plus grave, soit les vomissements en jet.</p><p>Il est fréquent que les nouveau-nés régurgitent après la tétée. Cependant, si votre bébé vomit après la tétée, ce pourrait être un symptôme d’une infection virale au ventre, une réaction à ce que le bébé a mangé ou un autre problème gastro-intestinal.</p><h2>À retenir</h2> <ul><li>Les régurgitations se produisent lorsque l’anneau de muscles situé à l’extrémité supérieure de l’estomac ne se ferme pas adéquatement. Le bébé régurgite moins souvent au fur et à mesure qu’il grandit. </li> <li>Consultez votre médecin si les régurgitations de votre bébé sont marquées de sang, font que votre bébé s’étouffe ou a des hauts le cœur ou encore si votre bébé n’arrive pas à prendre du poids.</li> <li>Les vomissements peuvent être le symptôme d’une infection virale au ventre, une réaction à ce que le bébé a mangé ou un autre problème gastro-intestinal.</li> <li>Consultez votre médecin immédiatement si les vomissements semblent excessifs, s’ils présentent de la bile verte ou du sang ou si les vomissements sont accompagnés de diarrhées.</li></ul>
Regurgitación y vómitoRRegurgitación y vómitoSpitting Up and VomitingSpanishNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00ZHazel Pleasants, RN, MN Andrew James, MBChB, FRACP, FRCPC57.000000000000010.00000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>Descripciones detalladas y maneras de tratar la regurgitación y el vómito. Se trata también un tipo más serio de vómito llamado vómito en proyectil.</p>
எச்சில் உமிழ்தல் மற்றும் வாந்தி எடுத்தல்எச்சில் உமிழ்தல் மற்றும் வாந்தி எடுத்தல்Spitting Up and VomitingTamilNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00ZHazel Pleasants, RN, MNAndrew James, MBChB, FRACP, FRCPC000Flat ContentHealth A-Z<p>எச்சில் உமிழ்தல் மற்றும் வாந்தியெடுத்தல் நோய்க்குச் சிகிச்சையளிப்பதற்கான ஆழமான விவரிப்புகளும் வழிகளும்.</p>
منہ سے دودھ نکالنا اور الٹیاں کرناممنہ سے دودھ نکالنا اور الٹیاں کرناSpitting Up and VomitingUrduNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z57.000000000000010.0000000000000823.000000000000Flat ContentHealth A-Zمنہ سے دودھ نکالنے اور الٹیوں کی تفصیل، ان سے نمٹنے کے طریقہ اور الٹیوں کی ایک سنجیدہ قسم پروجیکٹائل وامٹ کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔

 

 

 

 

吐奶和嘔吐457.000000000000吐奶和嘔吐Spitting Up and VomitingChineseTraditionalNeonatologyNewborn (0-28 days)Mouth;StomachDigestive systemConditions and diseasesAdult (19+)Vomiting2009-10-18T04:00:00Z57.000000000000010.0000000000000823.000000000000Flat ContentHealth A-Z深入說明吐奶和嘔吐以及治療方式。這裏還討論了更爲嚴重的嘔吐,稱爲噴射性嘔吐。<h2>吐奶</h2><p>許多新生兒和幼兒在喂奶期間或喂奶後不久吐出少許母乳或配方奶。有些新生兒只是偶爾吐奶,而其他嬰兒可能每次喂奶後都要吐奶。嬰兒吐奶時奶水容易從嘴裏流出,有時候也會伴有打嗝。 </p><p>吐奶,也稱胃食管反流,通常是因爲胃部頂端的肌肉環沒有正確閉合。隨著嬰兒逐漸長大後吐奶會逐漸减少,通常在嬰兒一歲前逐漸消失。 </p><h3>幫助寶寶的方式</h3><p>你可以用以下方式减少寶寶吐奶的量:</p><ul><li>在寶寶非常餓的時候給寶寶喂奶 </li><li>如果采用奶瓶喂養,則喂奶的量適當减小,因爲喂得過多更容易導致吐奶。每次喂奶量不得超過一瓶 </li><li>如果采用奶瓶喂養,確保奶嘴不要太大也不要太小。奶嘴過大容易導致奶水流動過快;奶嘴太小會導致嬰兒吞下大量空氣 </li><li>喂奶時儘量安靜,儘量不要分心 </li><li>避免使用過緊的尿布,尿布過緊會壓著寶寶肚子。不要壓著寶寶的肚子 </li><li>喂奶後輕拍寶寶背使其打嗝,排除寶寶肚子內的部分空氣。不要打斷寶寶喝奶,寶寶停下來的時候輕拍寶寶背讓其打嗝 </li><li>每次喂奶後竪著抱寶寶 </li></ul><h3>何時應該看醫生</h3><p>吐奶一般不要緊,但是如果吐奶導致寶寶生長緩慢、窒息或酸化食道,則可能會引發健康問題。如果寶寶吐奶時有以下症狀,請及時帶寶寶看醫生: </p><ul><li>吐出的奶中帶有血絲 </li><li>吐奶導致寶寶窒息或作嘔 </li><li>吐奶導致寶寶臉色發紫 </li><li>生長遲緩 </li><li>嘔吐或噴射性嘔吐 </li></ul><h3>睡姿相關說明</h3><p>讓寶寶仰躺著睡覺被認爲是預防嬰兒猝死綜合征 (SIDS) 的最好方式。這種方法備受加拿大兒科協會、美國兒科醫學會和全球諸多其他兒科醫學會的推崇。儘管你擔心讓寶寶仰著睡寶寶是否容易吐奶,對此你大可放心。仰著睡的新生兒不容易嗆奶。 </p><h2>嘔吐和噴射性嘔吐</h2><p>嘔吐比吐奶更爲嚴重,它通常吐出的奶較多,不會僅僅是幾茶匙的量。嘔吐可能是寶寶胃部受病毒性感染的一種徵兆,也可能是對寶寶吃的有些食物起反應或存在腸胃問題。 </p><h3>嘔吐治療</h3><p>嘔吐的初步治療方法通常爲减少喂奶量。如果采用母乳喂養,每次喂奶時都要縮短寶寶吸奶的時間。减少喂奶量後,你可能一天要多喂幾次。 </p><p>你也要暫時用電解質溶液(如倍得力)替代母乳或配方奶。如果是這樣的話,在寶寶停止嘔吐後給寶寶喂一些透明液體,喂八小時左右。每隔一段時間就給寶寶喂少量液體:每隔五分鐘就喂 5 mL 左右(一茶匙)。在寶寶停止嘔吐四小時後,每隔一小時就將液體量加倍。如果寶寶這時又開始嘔吐,則暫停一小時,之後减量繼續喂。 </p><h3>嘔吐何時變成一種擔憂</h3><p>如果存在病毒性感染,嘔吐還常伴有腹瀉。如果嘔吐奶中帶綠色膽汁,則可能是腸道堵塞的一種徵兆,此時要立即引起重視,可能的話要做急診手術。如果嘔吐過度,或嘔吐奶中帶綠色膽汁或血,或嘔吐伴有腹瀉,請立即聯繫醫生。如果新生兒出現脫水症狀,如口幹、每天濕尿布少于六塊、眼睛凹陷、囟陷或皮膚發幹,請聯繫醫生。 </p><p>噴射性嘔吐是指嬰兒嘴裏劇烈吐奶或嘔吐。如果寶寶開始噴射性嘔吐,請立即聯繫醫生。這種現象可能是幽門狹窄的一種徵兆。幽門狹窄是嬰兒的一種常見疾病。幽門狹窄患者體內胃下部管狀部分狹窄,阻礙食物離開胃部。這個病症須經手術治療。​</p>https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/spitting_up_vomit_newborn.jpg吐奶和嘔吐