Constipation and diarrhea in newbornsCConstipation and diarrhea in newbornsConstipation and diarrhea in newbornsEnglishNeonatologyNewborn (0-28 days)Large Intestine/Colon;RectumDigestive systemConditions and diseasesAdult (19+)Constipation;Diarrhea;Abdominal pain2009-10-18T04:00:00Z9.7000000000000054.60000000000001125.00000000000Flat ContentHealth A-Z<p>How to effectively manage constipation and diarrhea in newborn babies and infants. Diaper rashes and when to see the doctor are also discussed.</p><p>Constipation and diarrhea in newborns can be cause for concern for parents. Constipation can usually be treated at home or with advice from your doctor. If your newborn has diarrhea that lasts for more than 24 hours, you should see a doctor because they may have a bacterial or viral infection.</p><h2>Key points</h2> <ul><li>Constipation is when the baby’s bowel movements are hard and cause pain or bleeding.</li> <li>If your newborn baby is having infrequent bowel movements, it could be a sign that your baby isn't getting enough to eat.</li> <li>Diarrhea is when the newborn baby passes very runny, watery stools, sometimes at an increased frequency or more volume than normal.</li> <li>See your doctor if your baby has loose, watery stools for 24 hours, or if diarrhea is accompanied by dehydration, vomiting, fever or blood in stool.</li></ul>
الامساك والاسهال لدى المواليد الجدداالامساك والاسهال لدى المواليد الجددConstipation and diarrhea in newbornsArabicNeonatologyNewborn (0-28 days)Large Intestine/Colon;RectumDigestive systemConditions and diseasesAdult (19+)Constipation;Diarrhea;Abdominal pain2009-10-18T04:00:00Z10.000000000000049.0000000000000976.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>احصل على معلومات عن علاج امساك الطفل وعلاج الاسهال ايضا. الامساك والاسهال تؤثر على الأطفال من جميع الأعمار. اقرأ المزيد هنا.</p>
新生兒便秘和腹泻新生兒便秘和腹泻Constipation and diarrhea in newbornsChineseSimplifiedNeonatologyNewborn (0-28 days)Large Intestine/Colon;RectumDigestive systemConditions and diseasesAdult (19+)Constipation;Diarrhea;Abdominal pain2009-10-18T04:00:00Z49.000000000000010.0000000000000976.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>如何有效地帮助早产儿解决便秘和腹泻问题。所有的婴儿都会有某种程度的便秘和腹泻情况。</p>
新生兒便秘和腹瀉新生兒便秘和腹瀉Constipation and Diarrhea in NewbornsChineseTraditionalNeonatologyNewborn (0-28 days)Large Intestine/Colon;RectumDigestive systemConditions and diseasesAdult (19+)Constipation;Diarrhea;Abdominal pain2009-10-18T04:00:00Z49.000000000000010.0000000000000976.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>了解新生兒便秘,新生兒腹瀉症狀,採取更有效的新生兒便秘和腹瀉治療方法。</p>
Constipation et diarrhée chez le nouveau-néCConstipation et diarrhée chez le nouveau-néConstipation and diarrhea in newbornsFrenchNeonatologyNewborn (0-28 days)Large Intestine/Colon;RectumDigestive systemConditions and diseasesAdult (19+)Constipation;Diarrhea;Abdominal pain2009-10-18T04:00:00Z10.000000000000049.0000000000000976.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>Comment traiter efficacement la constipation et la diarrhée chez les nouveau-nés et les jeunes bébés. On y discute également de l'érythème du siège et des cas qui exigent une visite chez le médecin.</p><p>La constipation et la diarrhée chez les nouveau-nés peuvent inquiéter les parents. La constipation est généralement traitée à la maison ou sur les conseils de votre médecin. Si un nouveau-né a une diarrhée qui dure plus de 24 heures, vous devriez consulter un médecin puisqu’il pourrait être atteint d’une infection bactérienne ou virale.</p><h2>À retenir</h2> <ul><li>La constipation survient lorsque les selles du bébé sont dures et causent de la douleur et des saignements.</li> <li>Si votre nouveau-né a des selles peu fréquentes, ce pourrait être un signe que votre bébé ne mange pas suffisamment. </li> <li>La diarrhée se produit lorsqu’un bébé fait des selles très liquides et aqueuses, parfois à une fréquence et un volume supérieurs à la normale.</li> <li>Consultez votre médecin si votre bébé a des selles molles et liquides depuis 24 heures ou si la diarrhée est accompagnée de déshydratation, des vomissements, de fièvre ou de la présence de sang dans les selles. </li></ul>
Constipación y diarrea en los recién nacidosCConstipación y diarrea en los recién nacidosConstipation and Diarrhea in NewbornsSpanishNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z000Flat ContentHealth A-Z<p>Un signo de constipación en su bebé son las heces duras.</p>
புதிதாகப் பிறந்த குழந்தைகளின் மலச்சிக்கல் மற்றும் வயிற்றுப்போக்குபுதிதாகப் பிறந்த குழந்தைகளின் மலச்சிக்கல் மற்றும் வயிற்றுப்போக்குConstipation and Diarrhea in NewbornsTamilNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z000Flat ContentHealth A-Z<p>​புதிதாகப் பிறந்த குழந்தைகள் மற்றும் சிசுக்களின் மலச்சிக்கல் மற்றும் வயிற்றோட்டத்தை எவ்வாறு சிறப்பாக நிர்வகிப்பது.</p>
نومولود بچے میں قبض اور ڈائیریاننومولود بچے میں قبض اور ڈائیریاConstipation and Diarrhea in NewbornsUrduNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z49.000000000000010.0000000000000976.000000000000Flat ContentHealth A-Zنومولود بچوں اور نونہالوں میں قبض اور اسہال کا نظم و نسق بہتر طور پر کیسے کریں، نومولود بچوں کے اسہال اور قبض کا مناسب علاج۔

 

 

 

 

新生兒便秘和腹泻458.000000000000新生兒便秘和腹泻Constipation and diarrhea in newbornsChineseSimplifiedNeonatologyNewborn (0-28 days)Large Intestine/Colon;RectumDigestive systemConditions and diseasesAdult (19+)Constipation;Diarrhea;Abdominal pain2009-10-18T04:00:00Z49.000000000000010.0000000000000976.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>如何有效地帮助早产儿解决便秘和腹泻问题。所有的婴儿都会有某种程度的便秘和腹泻情况。</p><h2>便秘</h2><p>如果宝宝大便次数少于父母认为该有的次数,他们就觉得宝宝便秘了。但是,便秘并不是根据宝宝大便的次数决定的。准确地说,便秘是指宝宝大便不畅,造成疼痛或出血。大便时宝宝会呻吟或身体收紧。便秘的其他一些常见症状如下: </p><ul><li>便中带血,可能是大便困难导致宝宝肛裂 </li><li>肚子痛 </li><li>易怒 </li></ul><p>采用纯母乳喂养的新生儿很少出现便秘。奶瓶喂养宝宝出现便秘的几率较高。</p><p>如果新生儿大便困难,试着以骑车方式叉开宝宝双腿。有时可采用其他治疗帮助宝宝排便,如喝水或稀释的西梅果汁。采用这些治疗方法前应咨询医生。 </p><h3>新生儿不常排便</h3><p>新生儿通常在出生后的头几天排出绿色或黑色的大便,称为胎粪。在第三天左右,新生儿的大便次数开始增多,尤其是采用母乳喂养的新生儿。大便颜色也开始变淡,呈棕色、黄褐色或黄色,相对较软,稠度类似于凝乳。母乳喂养的新生儿在头两周每天可能排 3-4 次大便。奶瓶喂养宝宝的大便次数可能要少一些。大便的颜色和稠度随着宝宝半岁以后开始添加新食物而逐渐变化。 </p><p>如果这段时间新生儿不经常排大便,则说明宝宝没有吃饱。如果新生儿不常排便,务必告诉医生宝宝的喂奶日程安排、湿尿布的量以及宝宝体重增加情况。 </p><h2>腹泻</h2><p>腹泻是指新生儿的大便很稀,呈液体状,有时次数或量比平时多。大便中有粘液。腹泻有时伴有呕吐。 </p><p>腹泻通常由细菌性或病毒性感染引起。感染是通过污染的食物或接触污染的大便传给新生儿。腹泻还可能由其他疾病引起。如果大便次数少,可能是宝宝对某些食物过敏或喂养不耐受引起。对于某些宝宝来说,腹泻也可能是抗生素药物的一种副作用。 </p><h3>何时应该看医生</h3><p>新生儿的腹泻可能成为严重疾患。如果你发现新生儿的大便有变化,务必告诉医生。如果宝宝出现腹泻和呕吐,很可能是感染的征兆。如果宝宝出现脱水症状,如口干、每天湿尿布少于六块、眼睛凹陷、囟门凹陷或皮肤阀杆,这种情况可能非常危险。 </p><p>如果宝宝拉稀、便溏持续一天,或腹泻伴有以下症状,请尽早带宝宝去看医生: </p><ul><li>脱水 </li><li>呕吐 </li><li>发烧 </li><li>便中带血 </li></ul><h3>腹泻治疗</h3><p>腹泻治疗视起因而定。有时可以调节饮食,有时则需要吃药。除非医生给宝宝开了药,否则不要给新生儿服用任何药物。 </p><p>医生可能向你推荐几条技巧:</p><ul><li>如果新生儿采取母乳喂养,则继续用母乳喂养宝宝 </li><li>如果宝宝呕吐,则采取少量多次的喂法。如果采用母乳喂养,每次缩短宝宝喝奶的时间 </li><li>防止宝宝出现脱水现象,不喂奶时可以给宝宝喂电解质溶液,如倍得力。或者,完全用电解质溶液替代奶水 </li><li>如果你采用奶瓶喂养且宝宝连续腹泻两个星期以上,你就需要换奶粉了。你可以咨询医生。 </li></ul><p>腹泻和呕吐有时候是感染的症状。对于新生儿和幼儿来说,感染恶化的时间非常快,腹泻和呕吐也会很快引发脱水。如果怀疑宝宝患了感染,要尽早送宝宝去治疗。宝宝可能要接受特殊诊断检查,也可能要住院输液。 </p><h3>尿布疹相关说明</h3><p>腹泻可能导致宝宝臀部发炎,从而引发尿布疹。</p><p>如果新生儿出现了尿布疹,要不断给宝宝更换尿片,尤其是在大便之后。许多湿巾都含有酒精,因此不要使用婴儿湿巾,防止刺激宝宝皮肤。你可以用湿毛巾给宝宝擦臀部。尽量让宝宝赤裸身体,让宝宝的身体透透气。给宝宝放另一块尿片之前,在尿片上涂一层厚厚的药膏,不要给宝宝臀部打粉,因为那样婴儿粉可能会失效,还可能会导致宝宝呼吸困难。 </p><p>酵母菌感染是生长在生殖器上的顽固皮疹,会一直长到腹部和大腿上,如果新生儿出现该症状,请立即带其就医。有一种特殊药膏治疗能够有效治疗这种疾病。 ​</p><br>https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/constipation_and_diarrhea_in_newborns.jpg新生兒便秘和腹泻False