Physical development of babiesPPhysical development of babiesPhysical development of babiesEnglishNABaby (1-12 months)BodyNANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z8.7000000000000060.9000000000000431.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>This page describes growth and physical development of babies, including motor development, and development of vision, hearing and communication.</p><p>A lot will happen in your baby's first 12 months of life. Before you know it, your tiny, "helpless" newborn baby will be a person in their own right, able to move around and communicate. This section gives a detailed description of your baby's growth and physical development in their first year. </p><h2>Key points</h2> <ul><li>In the first year of a baby's life they will experience rapid growth, motor development, vision, hearing and communication.</li></ul>
النمو البدني للاطفالاالنمو البدني للاطفالPhysical development of babiesArabicNABaby (1-12 months)BodyNANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z9.0000000000000059.0000000000000386.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>تصف هذه الصفحة نمو الاطفال ونموهم البدني، بما في ذلك النمو الحركي، ونمو الرؤية والسمع والاتصال.</p>
宝宝的身体发育宝宝的身体发育Physical development of babiesChineseSimplifiedNABaby (1-12 months)BodyNANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z59.00000000000009.00000000000000386.000000000000Flat ContentHealth A-Z本页描述了婴儿的生长和身体发育,包括动作发展以及视力、听力和交流能力的发育。<br>
寶寶的身體發育寶寶的身體發育Physical Development of BabiesChineseTraditionalNABaby (1-12 months)BodyNANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z59.00000000000009.00000000000000386.000000000000Flat ContentHealth A-Z本頁描述了嬰兒的生長和身體發育,包括動作發展以及視力、聽力和交流能力的發育。
Développement physique des bébésDDéveloppement physique des bébésPhysical development of babiesFrenchNABaby (1-12 months)BodyNANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z9.0000000000000059.0000000000000386.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>La présente page décrit la croissance et le développement physique des bébés, notamment le développement moteur, le développement de la vue, de l’ouïe et de la communication.</p><p>Beaucoup de choses se passeront pendant les douze premiers mois de la vie de votre bébé. Avant même de vous en apercevoir, votre nouveau-né, si petit et « impuissant », se transformera en un petit être unique, capable de se déplacer et de communiquer. La présente section décrit en détail la croissance de votre bébé ainsi que son développement physique durant sa première année. </p><h2>À retenir</h2> <ul><li>Au cours de sa première année de vie, un bébé vivra des changements rapides comme la croissance; le développement moteur; ainsi que le développement de la vision, de l’ouïe et de la communication.</li></ul>
Desarrollo físico de los bebésDDesarrollo físico de los bebésPhysical Development of BabiesSpanishNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z59.00000000000009.00000000000000386.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>Estas páginas describen el crecimiento y el desarrollo físico de los bebés, incluyendo el desarrollo motor y el desarrollo de la visión, la audición y la comunicación.</p>
குழந்தைகளின் உடல்ரீதியான வளர்ச்சிகுழந்தைகளின் உடல்ரீதியான வளர்ச்சிPhysical Development of BabiesTamilNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z59.00000000000009.00000000000000386.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>தசை இயக்க வளர்ச்சி, கண்பார்வை, காது கேட்டல் மற்றும் பேச்சுத் தொடர்பு மேம்பாடு உட்பட, குழந்தைகளின் வளர்ச்சி மற்றும் உடல்ரீதியான மேம்பாடுகள் பற்றி இந்தப் பக்கம் விபரிக்கிறது.</p>
بچوں کی جسمانی نشونماببچوں کی جسمانی نشونماPhysical Development of BabiesUrduNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z59.00000000000009.00000000000000386.000000000000Flat ContentHealth A-Zیہ صفحہ بچے کی نشونما اورجسمانی تکمیل کے ساتھ حرکی نشونما، بصارت، ترسیل کی بہتری کے بارے میں بیان کرے گا۔

 

 

 

 

寶寶的身體發育481.000000000000寶寶的身體發育Physical Development of BabiesChineseTraditionalNABaby (1-12 months)BodyNANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z59.00000000000009.00000000000000386.000000000000Flat ContentHealth A-Z本頁描述了嬰兒的生長和身體發育,包括動作發展以及視力、聽力和交流能力的發育。<p> 在寶寶生命最初的 12 個月會發生很多事情。在你瞭解之前,那弱小的、"無助"的新生兒就在以自己的方式生存,能够四處移動、跟人交流。本章節詳細描述了寶寶在出生後第一年裏的生長和身體發育情况。 </p><h2>發育期</h2><p>絕大多數健康的足月新生兒在四個月大的時候體重會增長一倍,到一歲時就會達到三倍的體重。</p><p>但是要記住,所有的寶寶都有自己的成長進程。稍小或稍大的寶寶或許也非常健康。同樣,寶寶的體重可能增長很快也可能出現波動。 </p><h2>動作發展</h2><p>所有的寶寶都是按照同樣的順序發展的。例如,寶寶都是先學會了坐起來再學會了走路。然而,有些孩子達到發育重要階段(比如坐立和走路)要相對早些,有些則相對晚些。 </p><p>嬰兒通常都是從上往下發育的。首先發育的是頭部控制和頸部肌肉的加强。之後,寶寶的雙手協調能力能到發展,這使其學習爬行時能够前進。等其可以支配身體下部時,寶寶可以用手和膝蓋爬行。這些都是爲走路做準備。 </p><p>寶寶是隨著中樞神經系統的成熟而發育的。與此同時,很多嬰兒時期所擁有的原始反射(比如抓握和行走反射)却丟失了。爲了使寶寶主動地學習自主移動,這些原始反射本來就應當消失。比如行走反射在出生後的第一個月末就會消失。抓握反射在兩到三個月大時就會消失。還有,年幼嬰兒只知道漫無方向地移動自己的四肢,而年齡稍長的嬰兒却可以做出一些有針對性的反應。 </p><h2>視力、聽力及交流</h2><p>寶寶的視力、聽力以及交流能力在其出生後的第一年內得到發育。新生兒剛開始時只能看見前面離自己 25 厘米(10 英寸)遠的物體,八個月大時其視力就能達到成人的水平。新生兒剛出生時就有很好的聽力,在之後的一年內其聽力、對聲音的反應能力以及交流能力都會得到發育。 </p>​https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/physical_development_of_babies.jpg寶寶的身體發育