Hearing and communication in the first yearHHearing and communication in the first yearHearing and communication in the first yearEnglishNABaby (1-12 months)Ears;BodyNANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z7.0000000000000071.3000000000000763.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>Learn about development of hearing and communication in a baby's first year of life. Trusted Answers provided by Canadian Paediatric Hospitals.</p><p>Most babies are born with a strong sense of hearing and enjoy human voices and music. Their communication will improve steadily over the first year of life, as they learn to indicate objects, make sounds and eventually speak their first words.</p><h2>Key points</h2> <ul><li>From the first month, babies enjoy listening to human voices and music, as well as experimenting with their voice.</li> <li>A baby's communication skills will continue to develop over the next 12 months as they learn to imitate sounds, gestures and eventually speak their first words.</li></ul>
السمع والاتصال في السنة الاولىاالسمع والاتصال في السنة الاولىHearing and communication in the first yearArabicNABaby (1-12 months)Ears;BodyNANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z7.0000000000000071.0000000000000647.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>تعلّم عن نمو السمع والاتصال عند الطفل في السنة الاولى من الحياة. الاجوبة الموثوق بها تقدمها مستشفيات طب الاطفال الكندية.</p>
第一年里的听力和交流能力的发育第一年里的听力和交流能力的发育Hearing and communication in the first yearChineseSimplifiedNABaby (1-12 months)Ears;BodyNANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z71.00000000000007.00000000000000647.000000000000Flat ContentHealth A-Z了解宝宝在出生后头一年里的听力和交流能力的发展。信息可靠,由加拿大儿童医院提供。<br>
第一年裏的聽力和交流能力的發育第一年裏的聽力和交流能力的發育Hearing and Communication in the First YearChineseTraditionalNABaby (1-12 months)Ears;BodyNANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z71.00000000000007.00000000000000647.000000000000Flat ContentHealth A-Z瞭解寶寶在出生後頭一年裏的聽力和交流能力的發展。信息可靠,由加拿大兒童醫院提供。
L’ouïe et la communication durant la première annéeLL’ouïe et la communication durant la première annéeHearing and communication in the first yearFrenchNABaby (1-12 months)Ears;BodyNANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z7.0000000000000071.0000000000000647.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>Apprenez-en davantage sur le développement de l’ouïe et de la communication chez un bébé durant la première année de sa vie. Conseils approuvés par les hôpitaux pédiatriques canadiens.</p><p>La plupart des bébés naissent avec un fort sens de l’ouïe et apprécient les voix humaines et la musique. Leur capacité à communiquer s’améliorera de manière régulière au cours de leur première année de vie alors qu’ils apprennent à pointer les objets, faire des sons et éventuellement prononcer leurs premiers mots.</p><h2>À retenir</h2> <ul><li>Dès le premier mois, les bébés aiment écouter les voix humaines et la musique en plus de faire des expériences avec leur propre voix.</li> <li>Les habiletés de communication d’un bébé continuent à évoluer au cours des douze mois suivants à mesure qu’il apprend à imiter les sons et les gestes puis à éventuellement prononcer ses premiers mots. </li></ul>
Audición y comunicación en el primer año de vidaAAudición y comunicación en el primer año de vidaHearing and Communication in the First YearSpanishNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z000Flat ContentHealth A-Z<p>Aprenda acerca del desarrollo de la audición y de la comunicación en el primer año de vida de un bebé.</p>
முதல் வருடத்தில் செவிகொடுத்துக் கேட்டல் மற்றும் பேச்சுத் தொடர்பு கொள்ளுதல்முதல் வருடத்தில் செவிகொடுத்துக் கேட்டல் மற்றும் பேச்சுத் தொடர்பு கொள்ளுதல்Hearing and Communication in the First YearTamilNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z000Flat ContentHealth A-Z<p>ஒரு குழந்தையின் வாழ்க்கையின் முதல் வருடத்தில் செவி கேட்டல் மற்றும் பேச்சுத் தொடர்பு கொள்ளுதலின் மேம்பாடு பற்றிக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள்.</p>
سُننا اور ترسیل پہلے سال میںسسُننا اور ترسیل پہلے سال میںHearing and Communication in the First YearUrduNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z71.00000000000007.00000000000000647.000000000000Flat ContentHealth A-Zچے کے پہلے سال میں سننے اور ترسیل کرنے کی نشونما کے بارے میں میں جانئے. قابلِ اعتبار جوابات کینڈین پائیڑئیاٹرک ہسپتال کی جانب سے مہیا کیے گئے ہیں۔

 

 

 

 

第一年裏的聽力和交流能力的發育485.000000000000第一年裏的聽力和交流能力的發育Hearing and Communication in the First YearChineseTraditionalNABaby (1-12 months)Ears;BodyNANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z71.00000000000007.00000000000000647.000000000000Flat ContentHealth A-Z瞭解寶寶在出生後頭一年裏的聽力和交流能力的發展。信息可靠,由加拿大兒童醫院提供。<h2>第一個月</h2><p>從出生後的第一個月開始,寶寶就對人類的聲音尤其是父母的聲音非常感興趣。寶寶還很喜歡聽音樂。在寶寶感到不安時,音樂可以很好地安撫他。試著給寶寶哼曲子或唱歌,寶寶會很快停止哭泣的。 </p><p>在這個月,寶寶會開始試自己的嗓音。寶寶的喉嚨變得很柔軟,這使其可以發出一些元音,如 "ah"、"eh" 和 "uh" 等。學會了這些發音之後,寶寶會覺得很有意思,而且會不時地練習練習。 </p><h2>第二個月</h2><p>這個月裏,寶寶的聽力得到進一步發展。這時寶寶可以分辨出不同音高和音强的聲音。 </p><p>寶寶開始對人們的談話以及人們是如何輪流聽、說等感興趣。寶寶會對你發出聲響幷期待你的回應。事實上,在寶寶哭鬧的時候,你有時可以通過跟其談話來讓其停止哭鬧。 </p><h3>第三個月</h3><p>這時,寶寶會轉過頭去注意身邊的聲音。例如,如果電話響了,寶寶就會將頭偏向電話那邊。寶寶的眼睛也會朝著那個方向看。 </p><p>寶寶仍會對自己的聲音很感興趣。寶寶會在自己高興的時候發出些聲響。當你跟寶寶說話時,他也會跟你"聊"很多。寶寶會很喜歡模仿你,也喜歡被你模仿。 </p><h2>第四個月</h2><p>這個月裏,寶寶的聽力得到進一步發育。寶寶對柔和聲音的聽力變得更强。</p><p>練習完元音之後,寶寶會開始練習輔音。比較容易發的輔音有 m、k、g、p 以及 b 等。寶寶開始時會將這些輔音結合元音一起發聲,如 "gaa" 或 "baa"。 </p><h2>第五個月</h2><p>在這個月裏,寶寶開始發出一些令人不可思議的聲音:寶寶的第一次笑聲</p><p>寶寶對笑聲的理解能力進一步加强。說話者的語氣對寶寶來說越來越重要,寶寶會響應地做出反應。寶寶開始瞭解自己說話的方式和節奏。 </p><h2>第六至十個月</h2><p>到第六個月時,寶寶會模仿聲音,到第七個月時就會對自己的名字做出回應。第八個月左右,寶寶開始將音節組合起來,發出類似于 "dada" 和 "baba" 的詞語。 </p><p>寶寶說話時仍然是含糊不清的,但是慢慢地越來越像真正的話語了。所有這些練習都能幫助其學會如何發出真正的詞語。寶寶將開始明白詞語和手勢之間有某種關聯。例如,寶寶開始明白說再見和揮手再見意思一樣。 </p><p>到第九個月時,寶寶開始理解一些詞語的意思,比如家庭成員的名字等。</p><p>寶寶能够分辨出男性的聲音和女性的聲音。所以,當他發現一個女人用男人的聲音說話時,會覺得很驚奇,反之亦然。 </p><h2>第十一至十二個月</h2><p>在這最後兩個月中,寶寶很可能會說出自己的第一句話。毫無疑問,當寶寶取得這些成就時,你和寶寶都會非常高興。隨著時間的推移,你和寶寶之間就能够進行對話了。 </p><p>在這一年的最後時間段裏,寶寶也許只能說幾個詞語,但是却能够理解 100 多個詞語的意思。寶寶會利用多種提示來幫助自己理解詞語的意思。手勢、肢體語言以及說話人的語氣等都可以幫助寶寶理解不同詞語的意思。 </p>​https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/hearing_communication_first_year.jpg第一年裏的聽力和交流能力的發育