پالویزومابپپالویزومابPalivizumabUrduNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2010-03-16T04:00:00Z54.00000000000009.00000000000000684.000000000000Flat ContentDrug A-Zآپکے بچے کو ایسی دوا کی ضرورت ھے جسے پالیویزوماب کہتے ھیں۔ یھ کتابچھ بتاتا ھے کھ پالیویزوماب کیا ھے اورجب آپکا بچھ دوا لیتا ہے تو اس کو کون کونسے مسائل یا ذیلی اثرات سے واسطھ پڑ سکتا ھے۔
PalivizumabPPalivizumabPalivizumabEnglishPharmacyNANAImmune systemDrugs and SupplementsCaregivers Adult (19+)NA2013-11-12T05:00:00Z9.3000000000000052.1000000000000683.000000000000Drugs (A-Z)Drug A-Z<p class="akh-article-overview">Your child needs to take the medicine called palivizumab. This information sheet explains what palivizumab does, how to give it, and what side effects, or problems your child may have when they take this medicine.</p><p>Your child needs to take the medicine called palivizumab (say: pah-li-VIZ-u-mab). This information sheet explains what palivizumab does, how to give it, and what side effects or problems your child may have when they take this medicine. </p><h2>Before giving palivizumab to your child</h2> <p>Tell your doctor if your child is allergic to palivizumab.</p> <h3>Talk with your doctor or pharmacist if your child has any of the following conditions. Precautions may need to be taken with this medicine if your child has: </h3> <ul><li>blood clotting problems or a low platelet count </li> <li>heart disease </li></ul><h2>How will your child be given palivizumab?</h2> <ul><li>A doctor or nurse will inject palivizumab from a needle into your child's muscle, usually around the thigh area. Your child will receive this medicine in the doctor's office, hospital clinic, or in the nursing unit. </li> <li>Palivizumab is usually given once a month from November to April. </li></ul><h2>What are the possible side effects of palivizumab?</h2><p>Your child may have some of these side effects while they take palivizumab. Check with your child's doctor if your child continues to have any of these side effects and they do not go away, or if they bother your child: </p><ul><li>fever </li><li>irritability, nervousness, or excitement </li><li>redness, bruising, or pain at the injection site </li><li>rash </li><li>headache </li></ul><h3>Most of the following side effects are not common, but they may be a sign of a serious problem. Call your child's doctor right away or take your child to Emergency if your child has any of these side effects: </h3><ul><li>difficulty breathing </li><li>bluish color of fingernails, lips, skin, palms, or nail beds </li><li>fast, slow, or irregular heartbeat </li></ul><h2>What safety measures should you take when your child is using palivizumab?</h2><p>There are some medicines that should not be taken together with palivizumab, or in some cases the dose of palivizumab or the other medicine may need to be adjusted. It is important that you tell your doctor and pharmacist if your child takes any other medications (prescription, non-prescription, herbal, or natural products). </p><p>There is no medicine that can totally prevent your child from getting RSV disease. Remember that RSV can be spread by touching. You can stop the spread of RSV by washing your hands with soap and water before touching your child. </p><h2>What other important information should you know about palivizumab?</h2><ul><li>Keep a list of all medications your child is on and show the list to the doctor or pharmacist.</li><li>Do not share your child's medicine with others. Do not give anyone else's medicine to your child.</li><li>There is no need to delay your child's immunizations (vaccinations or shots) after they have had palivizumab. It does not interfere with your child's response to immunizations. </li><li>You must write down the dates that your child got palivizumab, and keep this information with your child's regular immunization card. </li><li>If you are going to be keeping a supply of palivizumab in your home, store it in the refrigerator. Do not freeze this medicine.<br></li><li>Do not keep any medicines that are out of date. Check with your pharmacist about the best way to throw away outdated or leftover medicines.<br></li></ul>
پاليڤيزومابپپاليڤيزومابPalivizumabArabicPharmacyNANAImmune systemDrugs and SupplementsCaregivers Adult (19+)NA2010-03-16T04:00:00Z9.0000000000000054.0000000000000684.000000000000Flat ContentDrug A-Z<p>يحتاج طفلك الى اخذ الدواء المسمّى پاليڤيزوماب. تشرح ورقة المعلومات هذه مفعول پاليڤيزوماب ، وكيفية اعطائه، وما هي الآثار الجانبية او المشاكل التي قد تختبرها طفلتك او قد يختبرها طفلك عندما يأخذ</p>
帕利珠单抗帕利珠单抗PalivizumabChineseSimplifiedPharmacyNANAImmune systemDrugs and SupplementsCaregivers Adult (19+)NA2010-03-16T04:00:00Z54.00000000000009.00000000000000684.000000000000Flat ContentDrug A-Z你的孩子需要服用帕利珠单抗药物。此信息表主要说明帕利珠单抗的药理作用、用量用法以及服用后可能出现的副作用或不良反应。<br>
帕利珠單抗帕利珠單抗PalivizumabChineseTraditionalPharmacyNANAImmune systemDrugs and SupplementsCaregivers Adult (19+)NA2010-03-16T04:00:00Z54.00000000000009.00000000000000684.000000000000Flat ContentDrug A-Z你的孩子需要服用帕利珠單抗藥物。此信息表主要說明帕利珠單抗的藥理作用、用量用法以及服用後可能出現的副作用或不良反應。
PalivizumabPPalivizumabPalivizumabFrenchPharmacyNANAImmune systemDrugs and SupplementsCaregivers Adult (19+)NA2013-11-12T05:00:00Z54.00000000000009.00000000000000684.000000000000Drugs (A-Z)Drug A-Z<p>Votre enfant doit prendre le médicament appelé palivizumab. Cette fiche d'information explique ce que fait le palivizumab, comment le prendre et les effets secondaires et problèmes que votre enfant pourrait avoir pendant la prise de ce médicament.<br></p><p>Votre enfant doit prendre un médicament appelé palivizumab. Cette fiche d'information explique ce que fait le palivizumab, comment le prendre, les effets secondaires et problèmes que votre enfant pourrait avoir pendant la prise de ce médicament.</p><h2>Avant de donner ce médicament à votre enfant</h2> <p>Mentionnez à votre médecin si votre enfant est allergique au palivizumab.</p> <h3>Mentionnez au médecin ou au pharmacien de votre enfant s'il a l'une ou l'autre des maladies suivantes. Vous pourriez devoir prendre des précautions avant de donner ce médicament à votre enfant s'il a :</h3> <ul><li>des problèmes de coagulation ou un nombre de plaquettes bas;</li> <li>une maladie cardiaque.</li></ul><h2>Comment administrer ce médicament à votre enfant?</h2> <ul><li>Un médecin ou un infirmier fera une piqûre de palivizumab dans un muscle de votre enfant, habituellement dans la cuisse. Votre enfant recevra ce médicament chez le médecin, à la clinique de l'hôpital ou dans l'unité des soins.</li> <li>Le palivizumab est habituellement administré une fois par mois, de novembre à avril.</li></ul><h2>Quels sont les effets secondaires possibles du médicament?</h2> <p>Votre enfant pourrait avoir certains effets secondaires parmi ceux qui suivent quand il prendra le palivizumab. Consultez le médecin de votre enfant s'il présente ces signes ou symptômes, et s'ils ne partent pas ou dérangent votre enfant :</p> <ul><li>fièvre;</li> <li>irritabilité, nervosité ou excitation;</li> <li>rougeurs, ecchymoses ou douleur au site de l'injection;</li> <li>urticaire;</li> <li>mal de tête.</li></ul> <h3>La plupart des effets secondaires suivants sont rares, mais peuvent témoigner d'un grave problème. Appelez le médecin de votre enfant immédiatement ou conduisez votre enfant aux services d'urgence s'il présente l'un ou l'autre de ces effets secondaires :</h3> <ul><li>difficulté à respirer;</li> <li>teinte bleutée des ongles des doigts, des lèvres, de la peau, des paumes de la main ou de la base de l'ongle;</li> <li>rythme cardiaque rapide, lent ou irrégulier.</li></ul><h2>Quelles précautions faut-il prendre quand votre enfant prend ce médicament?</h2><p>Certains médicaments ne doivent pas être pris en même temps que le palivizumab, ou, dans certains cas, la dose de palivizumab ou de l'autre médicament pourrait devoir être ajustée. Il importe que vous mentionniez au médecin si votre enfant prend d'autres médicaments (sur ordonnance, en vente libre, herbes médicinales ou produits naturels).</p><p>Il n'existe aucun médicament qui peut garantir une immunité totale contre VRS. N'oubliez pas que le VRS se propage par le contact. Vous pouvez arrêter la propagation du VRS en vous lavant les mains avec de l'eau et du savon avant de toucher votre enfant.</p><h2>Quelles sont les autres choses importantes à savoir au sujet du palivizumab?</h2><ul><li>Dressez une liste de tous les médicaments que prend votre enfant pour la montrer au médecin ou au pharmacien.</li><li>Ne partagez pas les médicaments de votre enfant avec qui que ce soit. Ne donnez pas les médicaments de quelqu'un d'autre à votre enfant.</li><li>Nul besoin de reporter les vaccinations de votre enfant après qu'il a pris du palivizumab. Le médicament n'interfère pas avec la réponse de votre enfant aux vaccins.</li><li>Écrivez la date où votre enfant a reçu le palivizumab, et gardez ces renseignements avec le calendrier des vaccins réguliers de votre enfant.</li><li>Si vous souhaitez avoir un stock de palivizumab à la maison, placez-le au réfrigérateur. Ne le congelez pas.</li><li>Ne conservez pas de médicaments périmés. Demandez à votre pharmacien quels sont les meilleurs moyens de jeter des médicaments périmés ou en trop.<br></li></ul>
PalivizumabPPalivizumabPalivizumabSpanishNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2010-03-16T04:00:00Z000Flat ContentDrug A-Z<p>Su niño necesita tomar un medicamento llamado palivizumab.</p>
பலிவிஸுமப் (Palivizumab)பலிவிஸுமப் (Palivizumab)PalivizumabTamilNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2010-03-16T04:00:00Z000Flat ContentDrug A-Z<p>பலிவிஸுமப் மருந்து என்ன செய்கிறது, இதை எப்படிக் கொடுக்கவேண்டும், உங்கள் பிள்ளை இந்த மருந்தை உட்கொள்ளும்போது என்ன பக்கவிளைவுகள் அல்லது பிரச்சினைகள் ஏற்படும்.</p>

 

 

 

 

帕利珠单抗208.000000000000帕利珠单抗PalivizumabChineseSimplifiedPharmacyNANAImmune systemDrugs and SupplementsCaregivers Adult (19+)NA2010-03-16T04:00:00Z54.00000000000009.00000000000000684.000000000000Flat ContentDrug A-Z你的孩子需要服用帕利珠单抗药物。此信息表主要说明帕利珠单抗的药理作用、用量用法以及服用后可能出现的副作用或不良反应。<br><p>你的孩子需要服用帕利珠单抗。此信息表主要说明帕利珠单抗的药理作用、用量用法以及服用后可能出现的副作用或不良反应。</p><h2>这是什么药物?</h2><p>帕利珠单抗是一种注射剂,帮助身体免疫系统对抗病毒性感染呼吸道合胞病毒(RSV)。</p><p>你可能听过帕利珠单抗的商标名,如 Synagis®。帕利珠单抗有注射剂形式,注射到肌肉内。<br></p><h2>给孩子服药前</h2><p>如果孩子对帕利珠单抗过敏,请告诉医生。</p><h3>如果孩子有以下病症,请告诉医生或药剂师。如果孩子有以下病症,慎用此药:</h3><ul><li>凝血病或血小板减少</li><li>心脏疾病</li></ul><h2>怎样给孩子服用此药?</h2><ul><li>医生或护士会通过针将帕利珠单抗注射入你孩子的肌肉内,通常注射入大腿部位附近。你的孩子会在医务室、医院诊所或护理单元接受此药物。</li><li>从 11 月至 4 月通常每月注射 1 次帕利珠单抗。</li></ul><h2>此药物可能有哪些副作用?</h2><p>孩子在使用帕利珠单抗期间可能会出现一些副作用。如果孩子持续出现这些副作用或者副作用对孩子造成困扰,请咨询医生:</p><ul><li>发烧</li><li>应激性、神经过敏或兴奋 </li><li>注射部位发红、挫伤或疼痛 </li><li>皮疹</li><li>头痛</li></ul><h3>以下大多数副作用不常见,但可能是严重问题的征兆。如果孩子出现以下任何副作用,请立即联系医生或将孩子送到急诊部门:</h3><ul><li>呼吸困难</li><li>指甲、嘴唇、皮肤、手掌或甲床发青</li><li>心跳过快、过慢或不规律 </li></ul><h2>孩子服用此药物时应当采取什么安全措施?</h2><p>某些药物不得与帕利珠单抗一起服用,或某些情况下帕利珠单抗或其他药物的剂量需要调整。如果孩子服用其他药物(处方药、非处方药、草药或天然药物),记得告知医生和药剂师。 </p><p>并无药物能够完全预防孩子患呼吸道合胞病毒(RSV)疾病。记住呼吸道合胞病毒(RSV)疾病会通过触碰扩散。触碰孩子前,用肥皂和水洗手能够阻止呼吸道合胞病毒(RSV)扩散。</p><br>https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/ICO_DrugA-Z.png帕利珠单抗