குழந்தைகளில் அழுகைகுழந்தைகளில் அழுகைCryingTamilNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-09-22T04:00:00Z000Flat ContentHealth A-Z<p>பொதுவான குழந்தை உறக்கப் பிரச்சனைகள் பற்றியும், குழந்தை தூக்கத்திலிருந்து எழும் போது ஏன் அழுகிறது என்பதைப் பற்றியும், உங்களது குழந்தை இரவில் உறங்குவதற்கு எவ்வாறு உதவுவது (பகல்நேர சிறு தூக்கத்தை குறைத்தைல் போன்ற) என்பதை பற்றியும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.</p>
CryingCCryingCryingEnglishNeonatologyNewborn (0-28 days)BodyNANAAdult (19+)NA2009-09-22T04:00:00Z7.9000000000000066.0000000000000698.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>How to effectively recognize the different types of cries your newborn baby might have. Each cry will mean different things, such as hunger.</p><p>Parents are programmed to find their baby’s cries distressing. Your baby’s crying, and your response to their crying, is your first shared language. When your baby is soothed by your response to their cry, you feel competent. When your baby’s crying is frequent, intense, and difficult to soothe, you can feel frustrated or anxious. The information here will help you understand your baby’s crying. </p><h2>Key points</h2> <ul><li>Some babies cry more than others but studies show that the maximum crying occurs in the first three months of life.</li> <li>Different cries can mean your baby is trying to communicate different things such as hunger, pain or fussiness.</li> <li>Very high-pitched crying that persists, or in some cases very low-pitched crying that persists, can be associated with severe or chronic illness.</li></ul>
宝宝哭闹宝宝哭闹Crying in BabiesChineseSimplifiedNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-09-22T04:00:00Z000Flat ContentHealth A-Z如何有效识别宝宝可能出现的不同哭声以及如何应对。每种哭声都有其各自含义,如饥饿。<br>
寶寶哭鬧寶寶哭鬧CryingChineseTraditionalNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-09-22T04:00:00Z000Flat ContentHealth A-Z了解嬰兒半夜哭閙的原因,以及哭閙護理方式,讓寶寶儘快從哭閙中平靜下來
Les pleursLLes pleursCryingFrenchNeonatologyNewborn (0-28 days)BodyNANAAdult (19+)NA2009-09-22T04:00:00Z8.0000000000000064.0000000000000632.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>Apprenez-en davantage sur la façon de distinguer les différents types des pleurs de votre nouveau-né. Chaque type de pleurs signifie un besoin différent, comme la faim.</p><p>Les parents sont programmés de façon à ce que les pleurs de leur bébé leur soient pénibles. Lorsque votre bébé pleure, vous tenterez de combler ses besoins coûte que coûte. Les pleurs de votre bébé et votre réaction à ses pleurs sont votre premier langage commun. Lorsque vous réussissez à le calmer, cela vous donne de la confiance. Si les pleurs de votre bébé sont fréquents, forts et difficiles à calmer, vous pourriez ressentir de la frustration et de l’impatience. Les renseignements suivants vous aideront à comprendre les pleurs de votre bébé.</p><h2>À retenir</h2> <ul><li>Certains bébés pleurent plus que d’autres, mais les études ont démontré que le maximum de pleurs survient dans les trois premiers mois de leur vie.</li> <li>Différents types de pleurs signifient que votre bébé essaie de communiquer différentes choses, comme la faim, la douleur ou l’irritation.</li> <li>Des pleurs très aigus qui persistent ou, dans certains cas, des pleurs très graves qui persistent peuvent être associés à des maladies graves ou chroniques. </li></ul>
بچوں میں رونے کا عملببچوں میں رونے کا عملCryingUrduNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-09-22T04:00:00Z000Flat ContentHealth A-Zبچوں کے سونے سے متعلق عمومی مسائل کے بارے میں سیکھیں، کوئی بچہ کیوں روکر اٹھتا ہے۔ اور کس طرح اپنے بچے کو پوری رات سونے میں مدد کریں، جیسے دن میں سونے کے اوقات کو کم کرکے۔

 

 

 

 

宝宝哭闹448.000000000000宝宝哭闹Crying in BabiesChineseSimplifiedNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-09-22T04:00:00Z000Flat ContentHealth A-Z如何有效识别宝宝可能出现的不同哭声以及如何应对。每种哭声都有其各自含义,如饥饿。<br><p>宝宝一哭,父母就觉得宝宝很可怜。宝宝哭闹时,你会想尽一切办法来满足宝宝的需求。宝宝的哭闹和你对宝宝哭闹的反应是你们第一次的沟通。让哭闹的宝宝安静下来后,你会感到很满足。宝宝经常哭闹、哭闹剧烈且难以哄停时,你会感到很沮丧或焦躁。本文信息可以帮助你了解宝宝为何哭闹。 </p><h2>关于三个月大的婴儿哭闹,我们知道什么?</h2><ul><li>有些婴儿哭闹次数比其他婴儿多 </li><li>所有婴儿在傍晚或凌晨时哭闹得最为厉害 </li><li>所有婴儿在头三个月里哭闹得较为厉害</li><li>许多研究表明,在出生后的三个月里,婴儿哭闹遵循一定的发育模式。这种模式称为哭闹曲线。哭闹在出生的两或三周内开始增加,在六至八周左右达到顶峰,然后逐渐减弱直至 12 周。也有一些研究指明的哭闹顶峰不同,但所有研究均一致认为哭闹顶峰出现在出生后的头三个月里</li><li>头三个月内的大部分哭闹无法解释清楚,有点毫无征兆地开始和结束,任何抚慰或喂食都不起作用 </li></ul><h2>不同的哭声有不同的含义?</h2><p>有些科学家持有不同意见,他们认为早期的各类哭闹均有其自己的含义。但是,越来越多的人认为婴儿的哭闹是一种分等级的信号,音调或强度越高,则表明婴儿越痛,但这原因可能不准确。 </p><p>不管怎样,你会发现你通常不能根据宝宝的哭声正确猜测出宝宝的需求。大概在出生的三个月里,哭闹比较具有交互性,宝宝会用不同的哭声表达不同的含义。这种变化刚好与宝宝日益增长的社交能力吻合。以下是有关哭闹的一些基本指南。 </p><h3>饥饿</h3><p>宝宝感到饥饿时,可能开始是比较安静、缓慢地哭,但其音量会越来越大,最后哭声很大,比较有节奏感。这时要给宝宝喂奶,除非你不久前喂过奶,幷且肯定宝宝已经吃饱了。</p><h3>疼痛</h3><p>由于疼痛引起的哭声往往大而尖,短且没有旋律。</p><h3>烦躁</h3><p>婴儿感觉烦躁时的哭声较低,断断续续。大部分婴儿都有烦躁期,通常出现在傍晚或凌晨。烦躁哭声与饥饿哭声不同,但比较类似,哭声音量会增强。这种哭闹的部分原因有:</p><ul><li>宝宝想要你抱。这通常是让宝宝安静下来的一种有效技巧。新生儿刚从一个狭窄的空间出来,突然发现外面的空间很大,心生恐惧 </li><li>尿布上有小便或大便导致宝宝不舒服 </li><li>宝宝感觉疲倦。有时,宝宝也会因无法入睡烦躁</li><li>过分引逗宝宝或很少引逗宝宝。利用本文信息判断要减少或增加跟宝宝的交互或环境刺激物,如音乐或灯光 </li></ul><p>记住,在宝宝出生后的头三个月里,烦躁哭闹可能无法解释,可能无缘无故开始和停止,不管父母做什么都没用。 </p><h3>异常哭闹</h3><p>持续尖声哭闹,音量最高达正常婴儿哭声的三倍多,或持续的低声哭,可能是重病或慢性疾病引起。这种哭闹与正常婴儿哭闹明显不同,不得与被通常认定为腹绞痛的过度哭闹混为一谈。 </p><br>https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/crying_newborn.jpg宝宝哭闹