Motor development: The next six monthsMMotor development: The next six monthsMotor development: The next six monthsEnglishNABaby (1-12 months)BodyNANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z6.6000000000000075.6000000000000727.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>Learn about motor development in the second half of a baby's first year of life. Milestones such as sitting up, standing, and walking are discussed.</p><p>This page describes some of the milestones that your baby will reach during the second half of their first year of life. It is important to keep in mind, however, that every baby develops at their own pace, and that the ages listed are not set in stone. Also, this page describes development of the healthy baby who was born at full term. A baby who was born prematurely would meet these milestones a bit later than a full-term baby. </p><h2>Key points</h2> <ul><li>In the next six months, your baby will learn to sit up by themselves, crawl, have better hand control, and may be able to stand or take their first steps.</li></ul>
النمو الحركي: خلال الاشهر الستة التاليةاالنمو الحركي: خلال الاشهر الستة التاليةMotor development: The next six monthsArabicNABaby (1-12 months)BodyNANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z7.0000000000000072.0000000000000665.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>تعلّم عن النمو الحركي في النصف الثاني من السنة الاولى من حياة الطفل. ان معالم مثل الجلوس والوقوف والمشي، تجري مناقشتها.</p>
动作的发展: 接下来的六个月动作的发展: 接下来的六个月Motor development: The next six monthsChineseSimplifiedNABaby (1-12 months)BodyNANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z72.00000000000007.00000000000000665.000000000000Flat ContentHealth A-Z了解宝宝在出生后头一年的后半年里的动作发展。还讨论了一些具有里程碑意义的发展,比如坐立、站立以及行走等。<br>
動作發展:接下來的六個月動作發展:接下來的六個月Motor Development: The Next Six MonthsChineseTraditionalNABaby (1-12 months)BodyNANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z72.00000000000007.00000000000000665.000000000000Flat ContentHealth A-Z瞭解寶寶在出生後頭一年的後半年裏的動作發展。還討論了一些具有里程碑意義的發展,比如坐立、站立以及行走等。
Développement moteur : le deuxième semestreDDéveloppement moteur : le deuxième semestreMotor development: The next six monthsFrenchNABaby (1-12 months)BodyNANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z7.0000000000000072.0000000000000665.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>Apprenez-en davantage sur le développement moteur d’un bébé durant les six premiers mois de la vie et sur les étapes qu’il franchira durant cette période, comme contrôler sa tête, s’asseoir et se retourner.</p><p>La présente page décrit certaines étapes que franchira votre bébé pendant le deuxième semestre de sa vie. Vous devez cependant garder à l’esprit que chaque bébé se développe selon son propre rythme et que les âges énumérés sont estimatifs. De plus, cette page décrit le développement d’un bébé en santé né à terme. Un bébé prématuré franchira ces étapes un peu plus tard qu’un bébé né à terme.</p><h2>À retenir</h2> <ul><li>Au cours des six prochains mois, votre bébé apprendra à s’asseoir tout seul, à ramper, à avoir un meilleur contrôle de ses mains et il pourrait même être capable de se tenir debout ou de faire ses premiers pas.</li></ul>
Desarrollo motor: los seis meses siguientesDDesarrollo motor: los seis meses siguientesMotor Development: The Next Six MonthsSpanishNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z000Flat ContentHealth A-Z<p>Aprenda acerca del desarrollo motor en la segunda mitad del primer año de vida de un bebé.</p>
தசைகளின் இயக்க வளர்ச்சி: அடுத்துவரும் ஆறு மாதங்கள்தசைகளின் இயக்க வளர்ச்சி: அடுத்துவரும் ஆறு மாதங்கள்Motor Development: The Next Six MonthsTamilNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z000Flat ContentHealth A-Z<p>உங்கள் குழந்தையின் வாழ்க்கையின் முதல்வருடத்தில், இரண்டாவது அரையாண்டில் ஏற்படும் தசை இயக்க வளர்ச்சியைப் பற்றிக் கற்றுக் கொள்ளவும்.</p>
حرکی نشونما: اگلے چھے ماہححرکی نشونما: اگلے چھے ماہMotor Development: The Next Six MonthsUrduNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z72.00000000000007.00000000000000665.000000000000Flat ContentHealth A-Zاپنے بچے کی زندگی کے پہلے سال کے دوسرے حصے میں حرکی نشونما کے بارے میں جانئے۔ جیسا کہ کھڑا ہونا، بیٹھنا اور چلنا جیسے سنگِ میل کا زکر کیا گیا ہے۔

 

 

 

 

动作的发展: 接下来的六个月483.000000000000动作的发展: 接下来的六个月Motor development: The next six monthsChineseSimplifiedNABaby (1-12 months)BodyNANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z72.00000000000007.00000000000000665.000000000000Flat ContentHealth A-Z了解宝宝在出生后头一年的后半年里的动作发展。还讨论了一些具有里程碑意义的发展,比如坐立、站立以及行走等。<br><p>本页讨论了宝宝在出生后一年内的后半年里出现的具有里程碑意义的发展。要记住,每个宝宝都有自己的发展速度,以下所列的时间段并不是一成不变的。还有,本页所描述的是足月、健康的宝宝的发育情况。相比足月的婴儿来说,早产儿可能要晚点才能达到这些发展里程碑。 </p><h2>第七个月</h2><p>这个月里,宝宝的坐立能力还在继续发展,每次可以坐好几分钟。坐立时也许还需要用双手支撑自己。然而,这时还不能自己坐起来,还需要你的帮助。 </p><p>在你的支持下,宝宝可以站立,上下跳动。上下弹动能很好地运动宝宝的双腿。 </p><p>这个月里,宝宝的双手协调能力继续得到发展。宝宝可以用一只手充分地抓住玩具,并将玩具递到另一只手上。 </p><h2>第八个月</h2><p>到这个时候,宝宝不仅可以坐稳,还可以自己坐起来,无需你的帮助。宝宝甚至可以自己站起来。但是,要回到原来的姿势可能就有困难了。 </p><p>这个月里,有些小孩学会了爬行,有些则不行。有些则更喜欢挺着肚子或撅着屁股走。大多数的婴儿都是先学会了向都走,再学会向前走的。如果你的宝宝还没有学会爬行,马上就能学会,也可能是直接从坐立跨到了以后的行走。 </p><h2>第九个月</h2><p>宝宝学会了用食指指点物体。这可以帮助宝宝在探索手里的物体。另一个重大成就就是宝宝知道主动地离开不想再玩的东西了。这在很大程度上可以减少宝宝的挫败感。</p><h2>第十个月</h2><p>这个月里,如果你抓住宝宝的手,宝宝也许会试探性地走几步。宝宝能够轻松地做某些重复性的动作。比如,一只手拿起玩具,在其掉到身边的玩具桶之前就将玩具放到另一只手上。 </p><h2>第十一个月</h2><p>在这个月里,宝宝也许可以自己站立几秒钟。只要其愿意,宝宝还能将站姿调整为坐姿。 </p><h2>第十二个月</h2><p>如果以前没走过,那么这个月里宝宝将会走出第一步。宝宝走路时会将双腿分得很开,这是为了增加稳定性。在迈出第一步时,宝宝会思考很久。接下来的几周中,宝宝在走路之前会经常看看自己的脚下,以了解自己跟周围物体之间的关系。 </p><p>这时宝宝开始倾向于使用某只手。这就是用手习惯。用手习惯在宝宝的发育过程中不能出现得太早,这点很重要。如果你发现宝宝在最初的几个月里就比较倾向于使用某只手,请带其去看医生,因为这也许表明宝宝得了某种疾病。 </p><p>这个月里宝宝良好的动作能力继续得到了发展。在这段时间里,宝宝可以用拇指和食指抓起物体。这就是用拇指和食指拣起物件。宝宝很喜欢堆积木,或将一件东西放到另一个里面。宝宝也喜欢玩一些简单的智力玩具,尤其是那种有柄的小木块。</p> <br>https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/motor_development_the_next_six_months.jpg动作的发展: 接下来的六个月