Motor development: The next six monthsMMotor development: The next six monthsMotor development: The next six monthsEnglishNABaby (1-12 months)BodyNANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z6.6000000000000075.6000000000000727.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>Learn about motor development in the second half of a baby's first year of life. Milestones such as sitting up, standing, and walking are discussed.</p><p>This page describes some of the milestones that your baby will reach during the second half of their first year of life. It is important to keep in mind, however, that every baby develops at their own pace, and that the ages listed are not set in stone. Also, this page describes development of the healthy baby who was born at full term. A baby who was born prematurely would meet these milestones a bit later than a full-term baby. </p><h2>Key points</h2> <ul><li>In the next six months, your baby will learn to sit up by themselves, crawl, have better hand control, and may be able to stand or take their first steps.</li></ul>
النمو الحركي: خلال الاشهر الستة التاليةاالنمو الحركي: خلال الاشهر الستة التاليةMotor development: The next six monthsArabicNABaby (1-12 months)BodyNANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z7.0000000000000072.0000000000000665.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>تعلّم عن النمو الحركي في النصف الثاني من السنة الاولى من حياة الطفل. ان معالم مثل الجلوس والوقوف والمشي، تجري مناقشتها.</p>
动作的发展: 接下来的六个月动作的发展: 接下来的六个月Motor development: The next six monthsChineseSimplifiedNABaby (1-12 months)BodyNANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z72.00000000000007.00000000000000665.000000000000Flat ContentHealth A-Z了解宝宝在出生后头一年的后半年里的动作发展。还讨论了一些具有里程碑意义的发展,比如坐立、站立以及行走等。<br>
動作發展:接下來的六個月動作發展:接下來的六個月Motor Development: The Next Six MonthsChineseTraditionalNABaby (1-12 months)BodyNANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z72.00000000000007.00000000000000665.000000000000Flat ContentHealth A-Z瞭解寶寶在出生後頭一年的後半年裏的動作發展。還討論了一些具有里程碑意義的發展,比如坐立、站立以及行走等。
Développement moteur : le deuxième semestreDDéveloppement moteur : le deuxième semestreMotor development: The next six monthsFrenchNABaby (1-12 months)BodyNANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z7.0000000000000072.0000000000000665.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>Apprenez-en davantage sur le développement moteur d’un bébé durant les six premiers mois de la vie et sur les étapes qu’il franchira durant cette période, comme contrôler sa tête, s’asseoir et se retourner.</p><p>La présente page décrit certaines étapes que franchira votre bébé pendant le deuxième semestre de sa vie. Vous devez cependant garder à l’esprit que chaque bébé se développe selon son propre rythme et que les âges énumérés sont estimatifs. De plus, cette page décrit le développement d’un bébé en santé né à terme. Un bébé prématuré franchira ces étapes un peu plus tard qu’un bébé né à terme.</p><h2>À retenir</h2> <ul><li>Au cours des six prochains mois, votre bébé apprendra à s’asseoir tout seul, à ramper, à avoir un meilleur contrôle de ses mains et il pourrait même être capable de se tenir debout ou de faire ses premiers pas.</li></ul>
Desarrollo motor: los seis meses siguientesDDesarrollo motor: los seis meses siguientesMotor Development: The Next Six MonthsSpanishNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z000Flat ContentHealth A-Z<p>Aprenda acerca del desarrollo motor en la segunda mitad del primer año de vida de un bebé.</p>
தசைகளின் இயக்க வளர்ச்சி: அடுத்துவரும் ஆறு மாதங்கள்தசைகளின் இயக்க வளர்ச்சி: அடுத்துவரும் ஆறு மாதங்கள்Motor Development: The Next Six MonthsTamilNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z000Flat ContentHealth A-Z<p>உங்கள் குழந்தையின் வாழ்க்கையின் முதல்வருடத்தில், இரண்டாவது அரையாண்டில் ஏற்படும் தசை இயக்க வளர்ச்சியைப் பற்றிக் கற்றுக் கொள்ளவும்.</p>
حرکی نشونما: اگلے چھے ماہححرکی نشونما: اگلے چھے ماہMotor Development: The Next Six MonthsUrduNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z72.00000000000007.00000000000000665.000000000000Flat ContentHealth A-Zاپنے بچے کی زندگی کے پہلے سال کے دوسرے حصے میں حرکی نشونما کے بارے میں جانئے۔ جیسا کہ کھڑا ہونا، بیٹھنا اور چلنا جیسے سنگِ میل کا زکر کیا گیا ہے۔

 

 

 

 

動作發展:接下來的六個月483.000000000000動作發展:接下來的六個月Motor Development: The Next Six MonthsChineseTraditionalNABaby (1-12 months)BodyNANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z72.00000000000007.00000000000000665.000000000000Flat ContentHealth A-Z瞭解寶寶在出生後頭一年的後半年裏的動作發展。還討論了一些具有里程碑意義的發展,比如坐立、站立以及行走等。<p>本頁討論了寶寶在出生後一年內的後半年裏出現的具有里程碑意義的發展。要記住,每個寶寶都有自己的發展速度,以下所列的時間段幷不是一成不變的。還有,本頁所描述的是健康足月兒的發育情况。相比足月的嬰兒來說,早産兒可能要晚點才能達到這些發展里程碑。 </p><h2>第七個月</h2><p>這個月裏,寶寶的坐立能力還在繼續發展,一次可以坐好幾分鐘。坐立時也許還需要用雙手支撑自己。然而,這時寶寶還不能自己坐起來,還需要你的幫助。 </p><p>在你的支持下,寶寶可以站立,上下跳動。這將是寶寶的快樂源泉!上下彈動能很好地運動寶寶的雙腿。 </p><p>這個月裏,寶寶的雙手協調能力繼續得到發展。寶寶可以用一隻手充分地抓住玩具,也可以將玩具從一隻手轉移到另一隻手上。 </p><h2>第八個月</h2><p>到這個時候,寶寶不僅可以坐穩,還可以自己坐起來,無需你的幫助。寶寶甚至可以自己站起來。但是,要回到原來的姿勢可能就有困難了。 </p><p>這個月裏,有些寶寶學會了爬行,有些則不行。有些則更喜歡惦著肚子或撅著屁股走。大多數的嬰兒都是先學會了向後走,再學會向前走的。如果你的寶寶還沒有學會爬行,那麽此時他馬上就能學會,或許直接從坐立跨到了以後的行走。 </p><h2>第九個月</h2><p>寶寶學會了用食指指點物體。這可以幫助寶寶探索手裏的物體。另一個重大成就就是寶寶知道主動地離開不想再玩的東西了。這在很大程度上可以减少寶寶的挫敗感。 </p><h2>第十個月</h2><p>這個月裏,如果你抓住寶寶的手,寶寶也許會試探性地走幾步。寶寶也許有興趣進行一些重複性的動作,比如,一隻手拿起玩具,然後在玩具掉到身邊的玩具桶之前就將玩具轉移到另一隻手上。 </p><h2>第十一個月</h2><p>在這個月裏,寶寶也許可以自己站立幾秒鐘。只要自己願意,寶寶還能將站姿調整爲坐姿。 </p><h2>第十二個月</h2><p>如果以前沒走過,那麽這個月裏寶寶將會走出第一步。寶寶走路時會將雙腿分得很開,這是爲了增加穩定性。在邁出第一步時,寶寶會思考很久。接下來的幾周中,寶寶在走路之前會經常看看自己的脚下,以便隨時瞭解自己相對于周圍物體的位置。 </p><p>這時寶寶開始偏愛使用左手或者右手。這就是用手習慣。在發育過程中,寶寶不能過早形成用手習慣,這點很重要。如果你發現寶寶在最初的幾個月裏就比較傾向于使用某只手,請帶其去看醫生,因爲這也許表明寶寶得了某種疾病。 </p><p>這個月裏寶寶良好的動作能力得到了進一步發展。在這段時間裏,寶寶可以用拇指和食指抓起物體。這就是用拇指和食指揀起物件。寶寶也許會很喜歡堆積木,或將一件東西放到另一個裏面。寶寶也喜歡玩一些簡單的智力玩具,尤其是那種有柄的小木塊。 </p>​https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/motor_development_the_next_six_months.jpg動作發展:接下來的六個月