Motor development: The first six monthsMMotor development: The first six monthsMotor development: The first six monthsEnglishNABaby (1-12 months)BodyNANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z7.0000000000000075.40000000000001273.00000000000Flat ContentHealth A-Z<p>Read about motor development in the first six months of a baby's life. Milestones such as head control, sitting up and rolling over are discussed.</p><p>This page describes some of the milestones that your baby will reach during the first six months of life. It is important to keep in mind, however, that every baby develops at their own pace, and that the ages listed are not set in stone. Also, this page describes development of the healthy baby who was born at full term. A baby who was born prematurely would meet these milestones a bit later than a full-term baby. </p><h2>Key points</h2> <ul><li>Babies will develop control of their head, neck and upper body during the first few months of life.</li> <li>By month six, babies have increased flexibility and may be able to roll over, move around on their tummy and sit up if placed in a sitting position.</li></ul>
النمو الحركي: الاشهر الستة الاولىاالنمو الحركي: الاشهر الستة الاولىMotor development: The first six monthsArabicNABaby (1-12 months)BodyNANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z8.0000000000000072.00000000000001191.00000000000Flat ContentHealth A-Z<p>اقرأ عن النمو الحركي في الاشهر الستة الاولى من حياة الطفل. معالم مثل التحكم في الرأس، والجلوس والتدحرج تجري مناقشتها.</p>
动作的发展:最初的六个月动作的发展:最初的六个月Motor development: The first six monthsChineseSimplifiedNABaby (1-12 months)BodyNANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z72.00000000000008.000000000000001191.00000000000Flat ContentHealth A-Z了解宝宝出生后前半年的动作发展。还讨论了一些具有里程碑意义的进展,如头部控制、坐立以及翻滚等。<br>
動作發展:最初的六個月動作發展:最初的六個月Motor Development: The First Six MonthsChineseTraditionalNABaby (1-12 months)BodyNANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z72.00000000000008.000000000000001191.00000000000Flat ContentHealth A-Z瞭解寶寶出生後前半年的動作發展。還討論了一些具有里程碑意義的進展,如頭部控制、坐立以及翻滾等。
Développement moteur : les six premiers moisDDéveloppement moteur : les six premiers moisMotor development: The first six monthsFrenchNABaby (1-12 months)BodyNANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z8.0000000000000072.00000000000001191.00000000000Flat ContentHealth A-Z<p>Apprenez-en davantage sur le développement moteur d’un bébé durant les six premiers mois de la vie et sur les étapes qu’il franchira durant cette période, comme contrôler sa tête, s’asseoir et se retourner.</p><p>La présente page décrit certaines étapes que votre bébé franchira pendant les six premiers mois de sa vie. Cependant, n’oubliez pas que chaque bébé se développe selon son propre rythme et que les âges énumérés sont estimatifs. De plus, la présente page décrit le développement d’un bébé en santé né à terme. Un bébé prématuré franchira ces étapes un peu plus tard qu’un bébé né à terme. </p><h2>À retenir</h2> <ul><li>Les bébés développeront le contrôle de leur tête, de leur cou et de leur torse au cours des premiers mois de leur vie.</li> <li>Vers l’âge de six mois, les bébés ont gagné en flexibilité et pourraient être capables de se retourner, de se déplacer sur leur ventre et de rester assis si on les place en position assise. </li></ul>
Desarrollo motor: los primeros seis meses de vidaDDesarrollo motor: los primeros seis meses de vidaMotor Development: The First Six MonthsSpanishNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z000Flat ContentHealth A-Z<p>Lea acerca del desarrollo motor en los primeros seis meses de vida de un bebé.</p>
தசை இயக்க வளர்ச்சி: முதல் ஆறு மாதங்கள்தசை இயக்க வளர்ச்சி: முதல் ஆறு மாதங்கள்Motor Development: The First Six MonthsTamilNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z000Flat ContentHealth A-Z<p>ஒரு குழந்தையின் வாழ்க்கையின் முதல் ஆறு மாதத்தில் ஏற்படும் தசை இயக்க வளர்ச்சியைப் பற்றி வாசிக்கவும்.</p>
حرکی نشونما: پہلے چھے مہینےححرکی نشونما: پہلے چھے مہینےMotor Development: The First Six MonthsUrduNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z72.00000000000008.000000000000001191.00000000000Flat ContentHealth A-Zبچے کی زندگی کے پہلے چھے ماہ کے حرکی نشونما کے بارے میں جانئے۔ یہاں سر کا کنٹرول، بیٹھنا اور گھومنا جیسے سنگِ میل کا زکر کیا گیا ہے ۔

 

 

 

 

動作發展:最初的六個月486.000000000000動作發展:最初的六個月Motor Development: The First Six MonthsChineseTraditionalNABaby (1-12 months)BodyNANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z72.00000000000008.000000000000001191.00000000000Flat ContentHealth A-Z瞭解寶寶出生後前半年的動作發展。還討論了一些具有里程碑意義的進展,如頭部控制、坐立以及翻滾等。<p>本頁討論了寶寶在最初的六個月裏出現的具有里程碑意義的發展。要記住,每個寶寶都有自己的發展速度,以下所列的時間段幷不是一成不變的。還有,本頁所描述的是健康足月兒的發育情况。相比足月兒來說,早産兒可能要晚點才能達到這些重要發展階段。 </p><h2>第一個月</h2><p>在寶寶一個月大時,其頸部和肩部的肌肉比剛出生時要强壯,也能更好地支撑頭部。寶寶趴著時,可以將自己的下巴抬離地面一小會兒。然而,抱著寶寶的時候你還是要護住其頭部,如果將寶寶從躺姿換成坐姿時,寶寶的頭部還是會往後偏。扶著寶寶坐著時,其背部幾乎是圓的,寶寶還能支撑著自己的頭部一小會兒。 </p><p>扶著寶寶站立時,寶寶會立馬坐下或跪下。但是其行走反射還在;所以當其脚掌踏在平面上時,寶寶會試著邁開步子。 </p><p>寶寶還是經常緊握拳頭。如果你將其手指張開,幷讓其抓什麽東西,寶寶只能抓住幾秒鐘而使東西掉落。 </p><h2>第二個月</h2><p>第二個月末時,你就會注意到寶寶頭部控制一直在發展。讓其趴著時,寶寶可以將其頭部和肩部抬離床面幾英寸,幷用手臂支撑自己。如果你用肩膀支撑寶寶,寶寶就能够自己抬起頭部一小會兒。 </p><p>如果你讓其仰躺著,寶寶就能够將手臂舉過頭,形成 U 字形。這表明寶寶已經學會了平衡支配自己的雙臂,這是一個重大的進步。這表明寶寶可以馬上就可以協調地使用雙手完成特定的任務了。 </p><p>如果扶著寶寶坐起來,你會發現其背部儘管還是很圓,但是已經開始變直了。寶寶也許可以將頭抬起一小段時間。</p><p>這個月裏,寶寶的抓取反射繼續變弱。當抓握反射消失後,寶寶就會主動地去抓取東西。如果你想讓其抓住某物,寶寶的手指就會張開。如果能够抓住某物,寶寶會將其放進嘴裏。 </p><h2>第三個月</h2><p>這個月裏,寶寶的頸部和肩膀肌肉繼續變强壯。第三個月末時,如果讓其趴著,寶寶會把頭抬得甚至高于身體的其他部位。第三個月之後,當其趴著時,寶寶就可以無需再借助頭部控制力而將頭抬起了。</p><p>寶寶的手和手臂的協調能力還在繼續增强,且越來越自然。寶寶的抓握反射已經消失了,這時雙手幾乎可以完全張開了。如果你讓其抓玩具,寶寶會張開手幷將玩具抓在手掌和手指之間。這就是尺側抓握。因爲寶寶還不知道如何使用自己的大拇指,所以抓住不久後玩具就會不可避免地掉下來。 </p><p>如果你讓其趴著或仰躺著,寶寶會用力地踢腿。在頭幾個月裏,這是非常好的運動,是在爲爬行和行走做準備。 </p><p>如果讓其坐著,寶寶的頭部會稍稍地往後偏。坐好後,寶寶抬頭的時間會長一點。 </p><h2>第四個月</h2><p>在第四個月末,寶寶背部的肌肉比以前要强壯得多,對四肢的控制能力也增强了很多。綜合這些能力,稍微訓練後,寶寶就能向前翻了。然而,寶寶還沒有足够的力量向後翻。寶寶有時會有挫敗感。 </p><p>這時如果還讓其坐著,你的小傢伙就能很好地控制頭部了,而且寶寶可以一直抬著頭。但是,如果你突然搖動寶寶,其頭部就會晃動,這表明寶寶還不能完全控制頭部。 </p><p>寶寶會很好奇自己的雙手,幷好奇它們能做些什麽。當雙手觸摸物體時,寶寶會長時間地注視自己的雙手。然而,其協調能力還是很有限,寶寶還不能獨自將其大拇指與其他手指分開。因此,這時寶寶還不能穩當地拿起玩具。 </p><h2>第五個月</h2><p>此時寶寶的身體具有很大的靈活性,而且非常喜歡啃自己的脚趾頭。</p><p>寶寶的頸部、肩部以及胸部的肌肉變得更加有力。寶寶可以伸直背部,且軀幹的肌張力變得堅實。這使得寶寶可以撑住自己的上半身,且可以坐立幾秒鐘而不倒下。這時寶寶可以完全地翻滾了向前,向後。寶寶現在可以正式移動了。 </p><p>如果此時扶著其坐起來,寶寶的頭部就不會向後偏了。寶寶現在具有了非常好的頭​部控制力。如果你在其坐立時搖晃寶寶,其頭部就不會再晃動了。 </p><p>寶寶抓取大件物體時,比以前穩當多了。寶寶會嘗試彎曲手指,以便抓取自己想要的玩具。設法抓到玩具後,寶寶會用自己的手指和嘴巴更充分地研究玩具。嬰兒喜歡將東西放進嘴裏是因爲嘴唇和舌頭非常敏感,而且這是他們探索新事物的主要方法。 </p><h2>第六個月</h2><p>到這時,翻滾是毫無問題的!寶寶也許可以爬著前行或用雙手推著自己往後退了。在這個月裏,如果你維持寶寶的坐姿,寶寶也許就可以自己坐起來了。寶寶會左右搖晃,坐著的時候需要用雙手支撑自己。寶寶的雙腿已經可以站立了,幷且借助于你的支持,寶寶就可以站立一兩分鐘了。 </p><p>這時,寶寶就會對雙手的動作慢慢失去興趣了。這也許是因爲寶寶已經開始移動了,可以去探索其他事物了! </p>https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/motor_development_the_first_six_months.jpg動作發展:最初的六個月