AboutKidsHealth

 

 

Introducing solidsIIntroducing solidsIntroducing solidsEnglishNABaby (1-12 months)BodyDigestive systemNAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00ZJoan Brennan-Donnan BASc, RDLaura Croxson, RDAndrew James, MBChB, MBI, FRACP, FRCPC7.4000000000000071.20000000000001475.00000000000Flat ContentHealth A-Z<p>Find out when to start feeding a baby solid food and how to tell when they are ready to start eating solids. Tips for introducing solids are provided.</p><p>Around six months of age, you can begin to introduce solid foods into your baby's diet. Introducing solid foods before this age can be dangerous for your baby. Start slow and pay attention to the cues your baby is giving you.</p><h2>Key points</h2> <ul><li>Signs your baby is ready for solid foods include the ability to hold their head up when propped to sit, tongue thrust reflex has disappeared and your baby shows interest in food.</li> <li>Introduce new foods one at a time and wait a few days before introducing another one to see if your baby is reacting poorly to the new food.</li> <li>Continue breastfeeding or bottle feeding according to the same schedule your baby was already on.</li></ul>
الابتداء بتقديم الاطعمة الصلبةاالابتداء بتقديم الاطعمة الصلبةIntroducing solidsArabicNABaby (1-12 months)BodyDigestive systemNAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00ZJoan Brennan-Donnan BASc, RD;Laura Croxson, RD;Andrew James, MBChB, MBI, FRACP, FRCPC8.0000000000000069.00000000000001109.00000000000Flat ContentHealth A-Z<p>اعرف متى تبدأ في اطعام الطفل الاطعمة الصلبة وكيفية معرفة متى يكون مستعداً للابتداء في تناول الاطعمة الصلبة. نصائح لتقديم الاطعمة الصلبة جرى تزويدها.</p>
让宝宝开始进食固体食物让宝宝开始进食固体食物Introducing solidsChineseSimplifiedNABaby (1-12 months)BodyDigestive systemNAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00ZaJoan Brennan-Donnan BASc, RDLaura Croxson, RD 69.00000000000008.000000000000001109.00000000000Flat ContentHealth A-Z观察何时给宝宝添加辅食以及怎样判断宝宝已经准备好吃辅食?以下关于添加辅食的建议可供参考。
讓寶寶開始進食固體食物讓寶寶開始進食固體食物Introducing SolidsChineseTraditionalNABaby (1-12 months)BodyDigestive systemNAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00ZaJoan Brennan-Donnan BASc, RDLaura Croxson, RD 69.00000000000008.000000000000001109.00000000000Flat ContentHealth A-Z觀察何時給寶寶添加輔食以及怎樣判斷寶寶已經準備好吃輔食?提供了關于添加輔食的若干建議。
Introduire des aliments solidesIIntroduire des aliments solidesIntroducing solidsFrenchNABaby (1-12 months)BodyDigestive systemNAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00ZJoan Brennan-Donnan BASc, RDLaura Croxson, RDAndrew James, MBChB, MBI, FRACP, FRCPC8.0000000000000069.00000000000001109.00000000000Flat ContentHealth A-Z<p>Quand commencer à introduire des aliments solides dans l'alimentation de votre bébé et comment déterminer s’il est prêt. On y fournit des conseils sur l’introduction d’aliments solides. </p><p>Autour de l’âge de six mois, vous pouvez commencer à introduire les aliments solides à l’alimentation de votre bébé. Introduire les aliments solides avant cet âge peut être dangereux pour votre bébé. Commencez lentement en portant attention aux signes que votre bébé vous donne.</p><h2>À retenir</h2> <ul><li>Si votre bébé tient sa tête vers le haut lorsqu’on l’assoit, qu’il a perdu son réflexe d’extrusion et qu’il démontre de l’intérêt pour la nourriture, il est alors probablement prêt à ingérer des aliments solides.</li> <li>Introduisez les nouveaux aliments un à la fois et attendez quelques jours avant d’introduire un autre aliment afin d’observer si votre bébé réagit mal aux nouveaux aliments.</li> <li>Continuez à allaiter ou à donner le biberon selon le même horaire suivi jusqu’à maintenant. </li></ul>
Incorporación de alimentos sólidosIIncorporación de alimentos sólidosIntroducing SolidsSpanishNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00ZJoan Brennan-Donnan BASc, RDLaura Croxson, RDAndrew James, MBChB, MBI, FRACP, FRCPC69.00000000000008.000000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>Sepa cuándo comenzar a darle alimentos sólidos a un bebé y cómo saber cuándo está preparado para comerlos. Se brindan consejos para la incorporación de alime</p>
திடப் பொருட்களை அறிமுகம் செய்தல்திடப் பொருட்களை அறிமுகம் செய்தல்Introducing SolidsTamilNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00ZJoan Brennan-Donnan BASc, RDLaura Croxson, RDAndrew James, MBChB, MBI, FRACP, FRCPC000Flat ContentHealth A-Z<p>குழந்தைக்கு எப்போது திட உணவை ஆரம்பிக்கவேண்டும் மற்றும் அவன் திட உணவுக்கு தயாராகிவிட்டான் என்பதை அறிந்துகொள்ளுங்கள்.</p>
ٹھوس غذاؤں کا متعارف کراناٹٹھوس غذاؤں کا متعارف کراناIntroducing SolidsUrduNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00ZJoan Brennan-Donnan BASc, RDLaura Croxson, RDAndrew James, MBChB, MBI, FRACP, FRCPC69.00000000000008.000000000000001109.00000000000Flat ContentHealth A-Zبچے کو ٹھوس غذا شروع کرنے اور کیسے معلوم ہو کہ آپ کا بچہ ٹھوس غذائیں کھانے کے لئے تیا ر ہے ، اس کے بارے میں جانیں۔ ٹھوس غذائیں متعارف کرانے کے بارے میں اشارات فراہم کئے جاتے ہیں۔

 

 

 

 

讓寶寶開始進食固體食物497.000000000000讓寶寶開始進食固體食物Introducing SolidsChineseTraditionalNABaby (1-12 months)BodyDigestive systemNAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00ZaJoan Brennan-Donnan BASc, RDLaura Croxson, RD 69.00000000000008.000000000000001109.00000000000Flat ContentHealth A-Z觀察何時給寶寶添加輔食以及怎樣判斷寶寶已經準備好吃輔食?提供了關于添加輔食的若干建議。<h2>什麽時候開始添加固體食物呢?</h2> <p>許多新生兒父母對這個問題有著種種疑慮,他們可能從其他家長那裏聽取一些建議,早早地爲其寶寶添加固體食物,使寶寶能够在夜晚熟睡,但是爺爺奶奶們也許會告訴他們自己的經驗在寶寶出生頭一個月就爲其添加固體食物。雖然不能籠統地說最初期添加固體食物是有害的,但是醫學研究顯示,直到寶寶六個月大時,才爲進食固體食物做好準備。世界衛生組織 (WHO) 建,"6個月內純母乳喂養是最理想的喂養方式,而在此後的兩周歲以內(含兩周歲)可添加輔助食物,幷繼續母乳喂養。"</p><p>因爲六個月前,寶寶的消化系統還未完全發育,無法處理固體食物。寶寶的舌頭將會排斥一些像食物之類的物體,這一現象被稱爲挺舌反應,幫助寶寶避免被食物噎住。因爲寶寶的腸胃缺乏消化所必需的消化酶,因此某些食物,消化系統很難吸收,因此給不到六個月的寶寶喂食固體食物會導致其食物過敏或對食物産生恐懼。同時,給不到六個月的寶寶喂食固體食物,也會减少母乳喂養的次數,减少産奶量。</p><p>在寶寶沒有準備好之前,爲其添加輔食,寶寶會拒絕食物,爲以後吃飯時間排斥吃飯埋下隱患。同時,如果家族有食物過敏史,最好等到寶寶六個月以後再開始添加輔食。</p><p>但是,爲寶寶添加固體食物也不能過晚。六個多月的寶寶更多的是以自己的意願進食,較難引導,因此,他們不會很樂意接受固體食物的陌生味道和口感。在這個階段,寶寶也許會堅持練習咀嚼和吞咽食物,目前還沒有迹象顯示,六個月後仍然推遲添加輔食就可以使寶寶遠離食物過敏、哮喘或者濕疹。</p><p>當寶寶能够接受流質食物之外的營養時,他會給你非常明確的信號,包括:</p><ul><li>寶寶在有支撑情况下坐直,能够穩定頭部時,就可以給寶寶喂食粗濾食物了,如果寶寶還不能够很好的穩定頭部,就不能給他喂食粗濾食物。同時,如果寶寶不能在高椅上坐直,甚至不能在枕頭或是床墊上坐直時,請推遲給其喂食粗濾食物。當寶寶七個月左右,可以自己坐穩時,就可以開始給其喂食更多的塊狀食物了。</li><li>這時,寶寶已經不再會有挺舌反應了。你可以嘗試將米粉與奶粉或母乳混合,給寶寶喂食,如果寶寶將食物吐出來,甚至在幾次嘗試之後吐出食物,那就表示寶寶還存在挺舌反應,你應該耐心等待再進行嘗試。</li><li>寶寶能够用舌頭將食物從嘴巴前面移動到後面,這也許是最初的一項練習。</li><li>寶寶能够放低嘴唇汲取勺中的食物。</li><li>寶寶對食物表現出興趣。他可能會伸手抓你的餐具、麵包,用手指著食物,或在你咀嚼食物時盯著看,這就表示你的寶寶也想嘗嘗了。</li></ul><h2>添加輔食</h2><p>寶寶的第一頓飯非常重要!因此沒有必要爲寶寶可能在高脚餐椅動來動去或拿攝像機玩等事情而擔心,想要確保給寶寶用餐時刻是幸福和開心的,就需要注意第一頓飯的時間和安排。</p>​ <h3>喂食時間就是一切</h3><p>首先,要記住,初期幾個月喂食輔食只是讓寶寶能够適應食物的味道和口感。寶寶進食量的多少幷不是最重要的,只要繼續給寶寶哺乳或用瓶喂食,實際上,最初的喂食也只有一茶匙,頂多兩茶匙。</p><p>選擇寶寶興奮高興的時候喂食,而不是寶寶煩躁或疲倦的時候。喂食之前要保證沒有瑣事煩身,因爲給寶寶喂食是需要很多時間。當你寶寶通常在某個時間會餓,你就可以在這個時間給寶寶喂食。</p><h3>開始喂食</h3><p>剛開始給寶寶喂些母乳或奶粉,刺激寶寶的食欲,這樣寶寶就不會過于饑餓而無法體驗新的進食過程,但是不要給寶寶太多奶粉或母乳,因爲那樣會抑制寶寶的食欲。</p><p>給寶寶喂四分之一茶匙的食物,將茶匙放在寶寶嘴邊,看他的反應,寶寶也許會張開嘴巴要更多的食物,這樣你就可以將另一口食物放在寶寶嘴邊再裏面一些,使其更方便寶寶吞咽。另一方面,食物可能會從寶寶嘴裏滑出來,如果這種現象在初期喂食中連續發生,那麽就該考慮寶寶是不是還未發育到可以進食固體食物,一周內再試一次,如果寶寶可以進食固體食物了,那麽他就開始吃的比吐的多了。</p><p>在初期幾天內,每天都添加一次輔食,當寶寶可以處理那些食物,再嘗試添加另一餐,幾天後,添加第三餐。</p><h3>何時停止喂食?</h3><p>如果寶寶開始煩躁,將頭從食物方向轉開,不願張嘴再吃一口,吐出食物或將食物扔掉,說明他已經吃飽了。這時就該停止喂食,不要强迫寶寶一直進食。</p><h2>開始添加何種食物?</h2><p>六個月左右時,建議在寶寶日常飲食中添加以下食物,一次一種:</p><ul><li>强化鐵配方的穀類,例如米粉、麥片、麥糊等,這些穀類會有屑,可以將其與母乳或奶粉混合給寶寶喂食。只嘗試一茶匙穀類食物。</li><li>精猪肉和鶏肉</li><li>煮熟的蛋黃搗碎</li><li>全熟的豆類、扁豆和鷹嘴豆</li><li>純天然蔬菜,例如豌豆、南瓜、甜土豆、胡蘿蔔、花椰菜、花莖甘籃或綠色豆類。在寶寶接觸水果的甜味之前爲其飲食中添加蔬菜是非常明智的做法,比起花莖甘籃和綠色豆類等綠色蔬菜,寶寶更愛南瓜和甜土豆等黃色蔬菜。 蔬菜一定要非常新鮮,可以是搗碎冷藏或罐裝的。爲寶寶準備蔬菜時,少放鹽或黃油。</li><li>水果,在寶寶已接受進食蔬菜之後加入。將香蕉搗碎去渣製成香蕉醬,是個不錯的選擇。這段時間,你也可以讓寶寶混帶著水果吃一些穀類食物。</li></ul><p>一次添加一種新的食物,添加一種新食物之後幾天,觀察寶寶的反應,看看有沒有腹瀉、嘔吐或皮疹等症狀。當你的寶寶出現以上任何一種問題時,這樣做能够幫助你找到導致寶寶産生該種問題的食物。</p><h2>繼續母乳喂養還是奶瓶喂養?</h2><p>當你開始給寶寶添加輔食,應該保證母乳或奶瓶喂養繼續進行,根據寶寶已經習慣的喂養時間繼續進行母乳喂養。隨著時間的推移,當寶寶開始增加輔食的進食量時,母乳也會相應减少,這是一種自然的斷奶方式。如果你進行奶瓶喂養,那麽請保證寶寶在一歲之前每天至少喝 480 mL(16盎司)的奶粉。</p>https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/introducing_solids.jpg讓寶寶開始進食固體食物

Thank you to our sponsors

AboutKidsHealth is proud to partner with the following sponsors as they support our mission to improve the health and wellbeing of children in Canada and around the world by making accessible health care information available via the internet.