الحروق: الاسعافات الأوليةاالحروق: الاسعافات الأوليةBurns: First aidArabicPlasticsChild (0-12 years);Teen (13-18 years)SkinSkinNon-drug treatmentCaregivers Adult (19+)NA2011-02-14T05:00:00Z6.0000000000000073.00000000000001004.00000000000Flat ContentHealth A-Z<p>نظرة عامة سهلة الفهم حول كيفية الاعتناء بشكل صحيح بحرق طفلك.</p>
烧伤:急救烧伤:急救Burns: First AidChineseSimplifiedPlasticsChild (0-12 years);Teen (13-18 years)SkinSkinNon-drug treatmentCaregivers Adult (19+)NA2011-02-14T05:00:00Z73.00000000000006.000000000000001004.00000000000Flat ContentHealth A-Z<p>简要概述如何进行孩子的烧伤护理。</p>
燒傷:急救燒傷:急救Burns: First AidChineseTraditionalPlasticsChild (0-12 years);Teen (13-18 years)SkinSkinNon-drug treatmentCaregivers Adult (19+)NA2011-02-14T05:00:00Z73.00000000000006.000000000000001004.00000000000Flat ContentHealth A-Z<p>簡要概述如何進行孩子的燒傷護理。</p>
Brûlures: premiers soinsBBrûlures: premiers soinsBurns: First aidFrenchPlasticsChild (0-12 years);Teen (13-18 years)SkinSkinNon-drug treatmentCaregivers Adult (19+)NA2013-11-04T05:00:00Z6.0000000000000073.00000000000001004.00000000000Health (A-Z) - ProcedureHealth A-Z<p>Un aperçu simple de la manière de soigner correctement les brûlures chez votre enfant.</p><p>Il est possible de <a href="/Article?contentid=1116&language=French">prévenir</a> la plupart des brûlures. Toutefois, quand une brûlure survient accidentellement, vous devez réagir rapidement et comme il se doit. Vous pouvez atténuer les séquelles des brûlures en administrant les premiers soins appropriés. Voici comment faire.</p><h2>À re​tenir</h2><ul><li>Si un liquide chaud s’est déversé sur votre enfant, enlevez immédiatement tous ses vêtements et sa couche puisqu’ils emprisonnent la chaleur et risquent donc d’aggraver la brûlure.</li><li>Apprenez à votre enfant ce qu’il doit faire si ses vêtements prennent feu, c’est-à-dire, s’arrêter, se jeter par terre et rouler sur lui-même; cela aidera à éteindre les flammes.</li><li>Même s’il s’agit d’une brûlure mineure, vous devriez la faire examiner par un médecin dans les 72 heures suivant le moment où elle est survenue. </li></ul><h2>Consultez un m​édecin même dans le cas de brûlures mineures </h2><p>Chez les enfants, il est recommandé qu’un médecin examine toutes échaudures ou toutes autres brûlures, même mineures, dans les 72 heures (3 jours) suivant le moment où elles sont survenues.<br></p><div class="asset-video"> <iframe src="https://www.youtube.com/embed/HOv-97JaygI?rel=0&hl=fr&cc_load_policy=1" frameborder="0"></iframe> <br></div><h2>Premiers soins en ​cas de brûlures </h2><div class="asset-video"> <iframe src="https://www.youtube.com/embed/kwsiqf-1DzM?rel=0&hl=fr&cc_load_policy=1" frameborder="0"></iframe> </div><h3>Éliminez toutes so​urces de chaleur </h3><p>Les liquides chauds sont souvent en cause en ce qui a trait aux brûlures qu’on nomme aussi alors échaudures​. Si un liquide chaud est versé sur votre enfant, enlevez immédiatement tous ses vêtements et sa couche. Comme les vêtements emprisonnent la chaleur, la brûlure pourrait devenir plus profonde s’ils restent en contact avec la lésion. Montrez à votre enfant ce qu’il doit faire si ses vêtements prennent feu, c’est à dire, s'arrêter, se jeter par terre et rouler sur lui même. Dites lui aussi de ne pas se mettre à courir, car il propagera les flammes. Le fait de rouler sur lui même sur le sol les étouffera. </p><ol class="akh-steps"><li><h3>Ref​roidissez la brûlure</h3> <figure><img src="https://assets.aboutkidshealth.ca/akhassets/burn_cool_burn_EQUIP_ILL_EN.jpg" alt="Arrosant une brûlure sur la main à l’eau courante" /> </figure> <p>Arrosez la zone atteinte à l’eau courante à la température ambiante pendant environ 20 minutes.</p></li><li><h3>Cou​vrez la lésion </h3> <figure><img src="https://assets.aboutkidshealth.ca/akhassets/burn_cover_burn_EQUIP_ILL_EN.jpg" alt="Une main avec la zone brûlée couverte par de gaze" /> </figure> <p>À l’aide d’un linge propre sec ou de gaze, couvrez légèrement la lésion. </p></li><li><h3>Composez​ le 911 </h3> <figure><img src="https://assets.aboutkidshealth.ca/akhassets/burn_call911_EQUIP_ILL_EN.jpg" alt="Personne parlant au téléphone" /> </figure> <p>Composez le 911 si la lésion est étendue, si le visage, les mains, les pieds ou les organes génitaux sont atteints ou si vous n’êtes pas certain de savoir quoi faire. </p></li><li><h3>N'uti​lisez pas de glaçons </h3> <figure><img src="https://assets.aboutkidshealth.ca/akhassets/burn_dont_apply_ice_EQUIP_ILL_FR.jpg" alt="Un glaçon sur une brûlure, ce qui est un mauvais traitement des brûlures" /> </figure> <p>L’application de glaçons peut aggraver la lésion cutanée et provoquer une gelure. </p></li><li><h3>Évitez les​ onguents </h3> <figure><img src="https://assets.aboutkidshealth.ca/akhassets/burn_dont_apply_ointments_EQUIP_ILL_FR.jpg" alt="Des produits qu’il faut éviter d’appliquer aux brûlures" /> </figure> <p>Les onguents peuvent empêcher la lésion de bien guérir. Évitez également l’application de beurre, de pâte dentifrice, de lotions et de crèmes. </p></li><li><h3>Évite​z de crever les cloques </h3> <figure><img src="https://assets.aboutkidshealth.ca/akhassets/burn_dont_break_blisters_EQUIP_ILL_FR.jpg" alt="Pinçant une cloque sur une brûlure, ce qui est un mauvais traitement des brûlures" /> </figure> <p>Les cloques crevées risquent davantage de s’infecter. </p></li></ol> <br>
Quemaduras: Primeros auxiliosQQuemaduras: Primeros auxiliosBurns: First AidSpanishNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2011-02-14T05:00:00Z73.00000000000006.000000000000001004.00000000000Flat ContentHealth A-Z<p>Una descripción sencilla sobre la manera de tratar adecuadamente la quemadura de su niño.</p>
தீக்காயங்கள்: முதலுதவிதீக்காயங்கள்: முதலுதவிBurns: First AidTamilNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2011-02-14T05:00:00Z73.00000000000006.000000000000001004.00000000000Flat ContentHealth A-Z<p>உங்களுடைய பிள்ளையின் தீக்காயத்தை எப்படித் தகுந்த முறையில் பராமரிப்பது என்பது பற்றி இலகுவாக விளங்கிக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மேற்பார்வை. </p>
جلنا : ابتدائی طبی امدادججلنا : ابتدائی طبی امدادBurns: First AidUrduNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2011-02-14T05:00:00Z73.00000000000006.000000000000001004.00000000000Flat ContentHealth A-Z<p>زخم کی کس طرح حفاظت کر سکتے ھیں۔ایک آسانی سے سمجھ میں آنے والا جائزہ جس میں یہ بتایا گیا ھے کہ آپ اپنے بچے کے جلے ھوئے<br></p>
Burns: First aidBBurns: First aidBurns: First aidEnglishPlasticsChild (0-12 years);Teen (13-18 years)SkinSkinNon-drug treatmentCaregivers Adult (19+)NA2013-11-04T05:00:00Z5.4000000000000079.7000000000000342.000000000000Health (A-Z) - ProcedureHealth A-Z<p>An overview on how to properly care for your child's burn.</p><p>Most <a href="/Article?contentid=1116&language=English">burn injuries are preventable</a>. However, when an accident happens you must react quickly and appropriately. You can improve the outcome of your child's burn if you use the proper first aid. Here is how.</p><h2>Key points</h2> <ul> <li>If your child has been scalded by a hot liquid removed all of their clothes and their diaper as these hold the heat and could make the burn worse.</li> <li>Teach your child to stop, drop and roll if their clothing catches on fire, this will smother the flames.</li> <li>Even for a small burn or scald a doctor should examine the injury within 72 hours.</li> </ul><h2>See a doctor even for minor burns</h2><p>A doctor should examine your child's burn or scald within 72 hours (three days) even if it is a small injury.</p><div class="asset-video"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/HOv-97JaygI?rel=0" frameborder="0"></iframe> </div><h2>Burn first aid</h2><div class="asset-video"> <iframe src="https://www.youtube.com/embed/kwsiqf-1DzM?rel=0" frameborder="0"></iframe> </div><h3>Remove any heat source</h3><p>Burn injuries are often due to scalding with hot liquid. If a hot liquid is spilled on your child, immediately remove all clothes and diapers. Clothes hold the heat and if they are kept on the burn, they may deepen the injury. Teach your child what to do if their clothing catches fire: stop, drop and roll. Your child should not run because this will spread the flames. Rolling on the ground will smother the flames.</p><ol class="akh-steps"><li><h3>Cool the burn</h3> <figure><img src="https://assets.aboutkidshealth.ca/akhassets/burn_cool_burn_EQUIP_ILL_EN.jpg" alt="Holding burned hand under running water" /> </figure> <p>Hold the burned or scalded area under room temperature running water for about 20 minutes.</p></li><li><h3>Cover the burn</h3> <figure> <img src="https://assets.aboutkidshealth.ca/akhassets/burn_cover_burn_EQUIP_ILL_EN.jpg" alt="Hand with gauze wrapped around burned area" /> </figure> <p>Use a clean dry cloth or gauze dressing to lightly cover the burn.</p></li><li><h3>Call 911</h3> <figure> <img src="https://assets.aboutkidshealth.ca/akhassets/burn_call911_EQUIP_ILL_EN.jpg" alt="Person speaking on phone" /> </figure> <p>Call for help if the burn is large, if it is on the face, hands, feet or groin, or if you are unsure what to do.</p></li><li><h3>Do not use ice</h3> <figure> <img src="https://assets.aboutkidshealth.ca/akhassets/burn_dont_apply_ice_EQUIP_ILL_EN.jpg" alt="Icing a burned hand, which is incorrect treatment of a burn" /> </figure> <p>Putting ice on a burn can cause frostbite and further damage the skin.</p></li><li><h3>Do not apply ointments </h3> <figure> <img src="https://assets.aboutkidshealth.ca/akhassets/burn_dont_apply_ointments_EQUIP_ILL_EN.jpg" alt="Items not to be applied to burns" /> </figure> <p>Applying ointments could prevent proper healing. Do not apply butter, toothpaste, lotions or other creams.</p></li><li><h3>Do not break blisters</h3> <figure> <img src="https://assets.aboutkidshealth.ca/akhassets/burn_dont_break_blisters_EQUIP_ILL_EN.jpg" alt="Pinching blister on burn, which is incorrect treatment of a burn" /> </figure> <p>Broken blisters are more likely to get infected.<br></p></li></ol>

 

 

 

 

燒傷:急救1045.00000000000燒傷:急救Burns: First AidChineseTraditionalPlasticsChild (0-12 years);Teen (13-18 years)SkinSkinNon-drug treatmentCaregivers Adult (19+)NA2011-02-14T05:00:00Z73.00000000000006.000000000000001004.00000000000Flat ContentHealth A-Z<p>簡要概述如何進行孩子的燒傷護理。</p><h2>燒傷的定義</h2><p>燒傷指皮膚接觸陽光、明火、高溫液體、電、高溫物體(例如鐵或爐面)而受到的傷害。多數燒傷發生在家中,例如熱水或潤滑劑接觸皮膚。這種燒傷也稱作“燙傷”。</p><h2>燒傷等級</h2><p>醫生根據燒傷影響的皮膚面積和深度確定燒傷的嚴重等級。多數情況下,大面積深度燒傷最為嚴重。</p><h2>一級燒傷</h2><p>一級燒傷指表面燒傷或表皮燒傷。常見的例子是太陽曬傷。一級燒傷情況下,您孩子的臉變紅,腫脹,略微有些痛。此類燒傷過幾天就會自己癒合,不會留下傷疤。</p><h2>二級燒傷</h2><p>二級燒傷指部分厚度的燒傷,影響表皮和皮下組織的頭幾層。二級燒傷時,您孩子的皮膚可能變紅,腫脹,可能還會起泡。您孩子可能感覺非常痛苦。多數情況下,二級燒傷在幾周內也會自己癒合,但可能出現傷疤。</p> <figure class="asset-c-80"><span class="asset-image-title"></span><span class="asset-image-title">燒傷度</span><img src="https://assets.aboutkidshealth.ca/akhassets/Burn_degrees_MED_ILL_CN.jpg" alt="燒傷度" /><figcaption class="asset-image-caption">皮膚的橫截面顯示燒傷度的深度。一度燒傷涉及表層皮膚(表皮</figcaption><figcaption class="asset-image-caption">)。二度燒傷涉及較深層的皮膚(真皮)。三度燒傷涉及皮膚的整個深度,有時還涉及到皮膚下面的組織。</figcaption> </figure> <h2>三級燒傷</h2><p>三級燒傷或整個厚度的燒傷,影響整個皮下組織。包括神經、血管和毛囊。您孩子的皮膚可能變黑或非常白。然而,三級燒傷卻很少伴隨有疼痛,因為它們造成了神經損壞。</p><p>若您的孩子遭受了三級燒傷,他可能需要做皮膚移植。皮膚移植是一種醫療手術,需要將身體上某部位元(未燒傷)的一塊健康皮膚移植到受感染的部位。三級燒傷需要數月方能癒合,而且總會留下疤痕。</p><h2>何時尋求醫療護理</h2><p>如果您孩子遭受嚴重燒傷,立即撥打 911。 </p><h3>嚴重燒傷包括:</h3><div class="akh-series"><div class="row"><div class="col-md-12"> <figure><img src="https://assets.aboutkidshealth.ca/akhassets/burn_call911_EQUIP_ILL_EN.jpg" alt="正在打電話的人" /> </figure> <ul><li>燒傷深度深且影響所有皮</li><li>層(三級燒傷)。 </li><li>橫豎大於 10 cm 或 4 英寸的燒傷。 </li><li>手、腳、臉、腹股溝、胸部、肛門、生殖器部位或主要關節上的燒傷。</li></ul><p>若您孩子的燒傷在任何部位感染,或癒合不</p><p>良,請立即尋求醫療護理。 </p></div></div></div><h2>治療 </h2><h3>嚴重燒傷</h3><p>如果您懷疑孩子遭受嚴重燒傷,立即撥打 911。等待救護車來的同時,您需要做以下事情:</p><ul><li>用涼水(不要太涼)浸濕布或毛巾,然後敷在燒傷部位。 </li><li>不要脫下您孩子燒傷的衣服。</li><li>不要弄破起的泡。 </li><li>除了水之外,不要在受傷部位塗抹任何藥膏、噴劑或其他物質。</li></ul><h3>輕微燒傷</h3><p>輕微燒傷包括全部一級燒傷和大部分二級燒傷,輕微燒傷可在家處理。 避免感染部位被太陽曬到。 否則可能造成燒傷加劇或延長癒合過程。 注意,在燒傷部位塗抹遮光劑不能起保護皮膚再受傷害的作用。</p><div class="akh-series"><div class="row"><div class="col-md-12"> <figure><img src="https://assets.aboutkidshealth.ca/akhassets/burn_cool_burn_EQUIP_ILL_EN.jpg" alt="將燒傷的手放在自來水下沖洗" /> </figure> <h3>給燒傷部位降溫</h3><p>將燒傷部位浸在涼水或緩和的流水中 10 分鐘。越快這麼做越好。不要把時間浪費在給孩子脫去衣服上。若您在外面,可使用花園水管、飲水器或任何其他冷水源。給燒傷部位降溫可降低您孩子的痛苦感。冷水還能減少腫脹,防止燒傷深入到皮下組織。 </p></div></div><div class="row"><div class="col-md-12"> <figure><img src="https://assets.aboutkidshealth.ca/akhassets/burn_cover_burn_EQUIP_ILL_EN.jpg" alt="燒傷部位用紗布包裹" /> </figure> <h3>覆蓋燒傷部位</h3><p> 若您孩子燒傷面積大,請用消毒紗布或乾淨的被單覆蓋。不要包裹太緊。覆蓋住燒傷部位可保持該部位的清潔,減少痛苦。不要在新燒傷部位用棉球,避免用任何藥膏。<br></p></div></div></div><h3>清潔燒傷部位</h3><p>用中性、無香液體肥皂每天輕輕沖洗輕傷部位兩次。將燒傷部位浸在涼水或緩和的流水中 10 分鐘。讓燒傷部位自然風乾,或用乾淨的軟布或毛巾輕輕拍幹。若受傷部位起泡,請不要弄破。起泡可起保護層的作用,防止受到感染。若不小心弄破,可塗一點抗菌藥膏,例如 Polysporin,然後用消毒紗布或繃帶纏繞。 </p><h2>止痛<br></h2><p>燒傷可能使您的孩子感覺非常痛苦。按照標籤說明,給您的孩子服用醋氨酚或布洛芬。不要給孩子服用 ASA(氨基水楊酸、阿司匹林或其他牌子的藥)。布洛芬和醋氨酚對燒傷的止痛作用與 ASA 一樣好。</p><h2>要點</h2><ul><li>如果您孩子遭受嚴重燒傷,立即撥打 911。 </li><li>用冷水敷輕微燒傷部位。 </li><li>可給您的孩子服用醋氨酚或布洛芬。不要用 ASA。 </li><li>用液體肥皂每天輕輕沖洗輕微燒傷部位兩次。 </li><li>輕微燒傷可在家處理,但如不能癒合,需請求醫療護理。</li></ul>https://assets.aboutkidshealth.ca/akhassets/burn_cover_burn_EQUIP_ILL_EN.jpg燒傷:急救False