வாக்குக் கண் (ஸ்ட்ராபிஸ்மஸ்) பார்வைக்கான அறுவைச் சிகிச்சை

Strabismus surgery in children [ Tamil ]

PDF download is not available for Arabic and Urdu languages at this time. Please use the browser print function instead

வாக்குக் கண் பார்வை அறுவை சிகிச்சை (மாறுகண் பார்வை அறுவை சிகிச்சை), பலவீனமான கண் தசைகளை இறுக்கமாக்குகிறது அல்லது வலிமையானவற்றை தளர்த்துகிறது.

Last updated: நவம்பர் 12 2009