AboutKidsHealth

 

 

வீட்டில் கீமோத்தெரபி(வேதிச்சிகிச்சை) சிகிச்சை: பாதுகாப்பாகக் கையாளுதலும் மருந்துகள் கொடுத்தலும்வீட்டில் கீமோத்தெரபி(வேதிச்சிகிச்சை) சிகிச்சை: பாதுகாப்பாகக் கையாளுதலும் மருந்துகள் கொடுத்தலும்Chemotherapy At Home: Safely Handling and Giving MedicinesTamilNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2010-12-23T05:00:00Z63.00000000000007.000000000000001237.00000000000Flat ContentHealth A-Z<p>வீட்டில் உங்களுடைய பிள்ளையின் கீமோத்தெரபி சிகிச்சை மருந்துகளை எப்படிப் பாதுகாப்பாகக் கொடுக்கலாம், எப்படிப் பாதுகாப்பாகக் கையாளலாம் என்பனவற்றைப் பற்றி இலகுவாக</p>
Safe handling of hazardous medicines at home: Set up and clean upSSafe handling of hazardous medicines at home: Set up and clean upSafe handling of hazardous medicines at home: Set up and clean upEnglishPharmacyBaby (1-12 months);Toddler (13-24 months);Preschooler (2-4 years);School age child (5-8 years);Pre-teen (9-12 years);Teen (13-18 years)NANADrug treatmentCaregivers Adult (19+)NA2020-10-22T04:00:00Z7.9000000000000063.4000000000000885.000000000000Health (A-Z) - ProcedureHealth A-Z<p>A guide on how to safely give and handle your child's hazardous medicines at home.</p><h2>What is hazardous medicine?</h2><p>Hazardous medicines are used to treat a variety of medical conditions. For example, chemotherapy is used to treat cancer, and immunosuppressants are used to prevent organ rejection after a transplant.</p><p>Hazardous medicine can damage healthy cells. Anyone handling hazardous medicine should keep themselves protected.</p><p>Although the risk of harm from handling hazardous medicine is small, it is a good idea to avoid exposure. This includes not tasting your child’s medicine. If you are pregnant or breastfeeding, it is best to avoid contact with hazardous medicine. If possible, have someone else give your child their tablet or capsule.<br></p><p></p><div class="asset-video"><p></p> <iframe src="https://www.youtube.com/embed/VBnzZrA6xQ8">frameborder=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;0&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;</iframe>  <br> <p></p>For more videos on how to safely handle hazardous medicines, please view the <a href="https://youtube.com/playlist?list=PLjJtOP3StIuWBtC0ID5BCbZCMVHJvTcdr">Safe Handling</a> playlist.<br><p></p></div><br><h2>Key points</h2><ul><li>A gown, mask and gloves offer protection when handling hazardous medicine.</li><li>Hazardous medicine comes in several different forms, including tablets and capsules.<br><br></li></ul><h2>Giving your child the medicine</h2><p>Always prepare the medicine right before your child will take it. Never prepare and store the dose ahead of time.</p><p>Before preparing your child's medicine:</p> <figure> <img src="https://assets.aboutkidshealth.ca/akhassets/chemo_at_home_general_wash_hands_EQUIP_ILL_EN.jpg" alt="handwashing at sink" /> </figure> <figure> <img src="https://assets.aboutkidshealth.ca/akhassets/chemo_at_home_general_protect_yourself_EQUIP_ILL_EN.jpg" alt="person wearing a mask, gown and gloves" /> </figure> <ul><li>Wash your hands with soap and water.</li><li>Put on your gloves, gown and mask.</li><li>Place paper towels or a disposable, absorbent plastic-backed mat over your work surface.</li></ul><p>You are now ready to handle your child’s medicine.</p><h2>Clean-up and storage of hazardous medicines</h2><p>Hazardous medicines should be handled safely. It is important to carefully handle the clean-up of the supplies and work area, and to dispose of wastes properly.</p><p>All disposable items that have been in contact with hazardous medicines, such as the used paper towels and gloves, must go into a designated plastic waste bag or container. Contact the Household Hazardous Waste Depot in your neighbourhood to see if they will accept the waste bags or containers. If such a service does not exist in your area, ask a member of your child's health-care team about other options.</p><p>You may wash and reuse some of your supplies, but do not rinse them in the kitchen sink over other dishes or utensils. If you are reusing an item, such as the medicine cup, rinse it with warm soapy water and allow it to air dry. Clean the sink after washing your supplies.</p><p>Always store hazardous medicines away from children and pets. If stored at room temperature, place them in a locked box, away from moisture and direct sunlight, and in a cool, dry place. If the medicine needs refrigeration, place it in a separate container at the back of the fridge. Return the medicine to the locked box or fridge after each use. Do not keep any medicine in your purse, knapsack or diaper bag.</p><h3>Take special precautions with your child's waste (vomit, urine and stool) while they are taking hazardous medicine</h3><p>While your child is taking hazardous medicine, some of the drug is broken down and removed from the body through urine and stool. It may also appear in vomit. It is important that you protect yourself and others from hazardous medicine in your child's urine, stool or vomit by following these guidelines:</p><ul><li>When changing your child’s diaper, wear disposable gloves and place diapers in a sealed plastic bag before disposal.</li><li>If your child is toilet trained, have your child close the lid, to avoid splashes, and flush twice after using the toilet. Always make sure they wash their hands afterwards.</li><li>Have supplies ready in case you need to quickly clean up any accident. You need a paper towel, soap and water, disposable gloves, and a disposable container, such as an empty ice cream container.</li><li>Use a plastic mattress cover to protect the mattress from accidents.</li><li>Keep a plastic container close by in case of vomiting. If you use the container, empty the contents into the toilet and wash with warm soapy water.</li><li>Wear disposable gloves when you are handling any bodily wastes, for example, when changing soiled sheets or cleaning up vomit.</li><li>Wash soiled clothes or sheets separately from other laundry. If they cannot be washed right away, place them in a sealed plastic bag and set it aside.</li><li>Once you are all finished, wash your hands.</li></ul><p>Remember these key tips for safe handling of hazardous medicines at home.</p><ul><li>If possible, avoid contact with hazardous medicines if you are pregnant or breastfeeding.</li><li>You and your child should wash your hands before and after handling hazardous medicines.</li><li>Wear gloves when handling hazardous medicine tablets, capsules or liquids.</li><li>Properly clean, dispose or store the equipment and hazardous medicine.<br><br></li></ul><h2>Preparing the space</h2><p>You will need to gather certain supplies and take careful steps when setting up your work area. Your child’s health-care provider will help you make a list of the supplies you will need. You can buy these materials at a grocery or drug store.</p><p>To handle your child’s hazardous medicine at home, choose an uncluttered counter or table away from windows, fans, vents, areas where you prepare food, and where children and pets play.</p><p>Depending on how you prepare your child’s medicine you may need to wear a gown, mask and gloves as they offer protection. Other supplies may include:</p><ul><li>paper towels or a disposable, absorbent plastic-backed mat — to contain any spills</li><li>a plastic bag — for waste disposal</li><li>a syringe, medicine cup, tweezers, pill splitter or other items that you need to prepare your child’s medicine dose</li><li>your child’s medicine</li></ul>
如何在家安全处理危险性药物:设定和清理如何在家安全处理危险性药物:设定和清理Safe handling of hazardous medicines at home: Set up and clean upChineseSimplifiedPharmacyBaby (1-12 months);Toddler (13-24 months);Preschooler (2-4 years);School age child (5-8 years);Pre-teen (9-12 years);Teen (13-18 years)NANADrug treatmentCaregivers Adult (19+)NA2019-03-29T04:00:00ZHealth (A-Z) - ProcedureHealth A-Z<p>危险性药片安全给药指</p><h2>什么是危险性药物?</h2><p>危险性药物被用于治疗各种疾病。例如,化学疗法用于治疗癌症;免疫抑制剂用于预防移植后的器官排斥。</p><p>危险性药物会损害健康的细胞。任何处理危险性药物的人士都应该保护好自己。</p><p>尽管处理危险性药物造成伤害的风险很小,但最好避免接触,包括不要品尝孩子的药。如果您是孕妇或哺乳期妇女,最好避免接触危险性药物。如果可能,让其他人给您的孩子用药。</p><h2>准备空间</h2><p>在设置操作区域时,您需要准备某些用品并采取谨慎的措施。您孩子的医疗服务人员将帮助您列出所需的用品清单。您可以在杂货店或药店购买这些材料。</p><p>如需在家处理孩子的危险性药物,请选择一张整洁的柜台或桌子,并且远离窗户、风扇、通风口、制作食物的地方、以及孩子或宠物玩耍的地方。</p><p>您所需的用品可能包括:</p><ul><li>纸巾或一次性吸水塑料垫 — 防止溢出</li><li>塑料袋 — 用于废物处理</li><li>注射器,药杯,镊子,开切药器和其他用品</li><li>您孩子的药</li></ul><h2>给药</h2><p>务必在孩子要服用药物时才准备药物。切勿提前准备和存储要使用的剂量。</p><p>在准备孩子的药物之前:</p> <figure> <img src="https://assets.aboutkidshealth.ca/akhassets/chemo_at_home_general_wash_hands_EQUIP_ILL_EN.jpg" alt="" /> </figure> <figure> <img src="https://assets.aboutkidshealth.ca/akhassets/chemo_at_home_general_protect_yourself_EQUIP_ILL_EN.jpg" alt="" /> </figure> <ul><li>用肥皂和水洗双手。</li><li>穿好罩衣,带上手套和口罩。</li><li>将纸巾或一次性吸水塑料垫放在工作台面上。</li></ul><p>您现在可以处理孩子的药了。</p><h2>危险性药物的清理和储存</h2><p>应采取安全的方式处理危险性药物。重要的是,要小心搞好用品和工作区域的清理工作,并妥善处理废物。</p><p>所有接触过危险性药物的一次性物品,例如用过的纸巾和手套,必须放入指定的塑料垃圾袋或容器中。请与附近的家庭危险性废物处理站(Household Hazardous Waste Depot)联系,以了解他们是否接受废物袋或容器。如果您所在的地区没有这样的服务,请询问您孩子的医疗保健团队,看看是否有其他选择。</p><p>您可以清洗某些用品,以便重复使用,但是请勿在厨房的水槽里有其它盘子或器皿的情况下冲洗这些用品。如果您要重复使用药杯之类的物品,请用温肥皂水冲洗并风干。洗完用品后应清洗水槽。</p><p>务必将危险性药物存放在远离儿童和宠物的地方。如需在室温下存放,请将其放入上锁的盒子里,避免潮湿和阳光直射,并将盒子放在阴凉干燥的地方。如果药物需要冷藏保存,请将其放在冰箱背面的单独容器中。每次使用后,将药物放回上锁的盒子或冰箱。请勿在钱包、背包或尿布袋里放任何药物。</p><h3>在服用危险性药物时,对孩子可能出现的废弃物(呕吐物、尿液和粪便)采取特殊预防措施</h3><p>当您的孩子服用危险性药物时,某些药物会被分解并通过尿液和粪便从体内排出,也可能出现在呕吐物中。请务必遵循以下准则,保护自己和他人免受孩子的尿液、粪便或呕吐物中危险性药物的影响:</p><ul><li>给孩子换尿布时,请戴上一次性手套,并将尿布放在密封的塑料袋中。</li><li>如果您的孩子接受过如厕训练,如厕后需冲水两次,请让您的孩子在冲水的时候合上马桶盖,以避免溅出。确保他们事后洗手。</li><li>准备好耗材,以防您需要快速清理任何事故。您需要纸巾,肥皂和水,一次性手套和一次性大容器(例如空的冰淇淋容器)。</li><li>使用塑料床垫套保护床垫免受意外伤害。</li><li>呕吐时请将塑料容器放在附近。如果您使用容器,请将里面的东西倒入马桶,然后用温肥皂水清洗。</li><li>处理任何身体废物时,请戴一次性手套,例如更换脏污的床单或清理呕吐物。</li><li>首先将脏衣服或床单与洗衣机中的其他衣物分开洗涤,然后再次洗涤。如果无法立即清洗,请将其放在密封的塑料袋中</li><li>完成后,洗手。</li></ul><p>请记住这些如何在家安全处理危险性药物的关键提示。</p><ul><li>如果您是孕妇或哺乳期妇女,最好避免接触危险性药物。</li><li>您和您的孩子在处理危险性药物之前和之后均应洗手。</li><li>处理危险性药片、胶囊或液体时,请戴手套。</li><li>正确地清洁、处理或存储设备和危险性药物。</li></ul><h2>关键点</h2><ul><li>处理危险性药物时,罩衣、口罩和手套可提供保护。</li><li>危险性药物有几种不同的剂型,包括药片和胶囊。</li></ul>
التعامل الآمن مع الأدوية الخطرة في المنزل: اقامة وتنظيفاالتعامل الآمن مع الأدوية الخطرة في المنزل: اقامة وتنظيفSafe handling of hazardous medicines at home: Set up and clean upArabicPharmacyBaby (1-12 months);Toddler (13-24 months);Preschooler (2-4 years);School age child (5-8 years);Pre-teen (9-12 years);Teen (13-18 years)NANADrug treatmentCaregivers Adult (19+)NA2019-03-29T04:00:00ZFlat ContentHealth A-Z<p>دليل إعطاء الأدوية الخطرة الكاملة بأمان.</p><h2>ما هي الأدوية الخطرة؟</h2><p>تستخدم الأدوية الخطرة لعلاج العديد من الحالات الطبية. مثلًا، يستخدم العلاج الكيميائي لعلاج السرطان، وتستخدم مثبطات المناعة لمنع رفض الجسم للعضو بعد عملية الزرع.</p><p>قد تلحق الأدوية الخطرة الضرر بالخلايا السليمة. لذا، يجب على الأشخاص الذين يتعاملون مع الأدوية الخطرة حماية أنفسهم.</p><p>على الرغم من أن خطر الضرر الناجم عن التعامل مع الأدوية الخطرة ضئيل، إلا أنه من الجيد تجنب التعرض له. وهذا يشمل عدم تذوق دواء طفلك. إذا كنتِ حاملاً أو مرضعة، فمن الأفضل تجنب ملامسة الأدوية الخطرة. اطلبي من شخص آخر إعطاء طفلك الأدوية إن أمكن ذلك.</p><h2>النقاط الرئيسية</h2><ul><li>وفر ارتداء الثوب الطبي الواقي والقفازات الحماية اللازمة عند التعامل مع الأدوية الخطرة</li><li>تتوفر الأدوية الخطرة بأشكال مختلفة بما فيها الأقراص والكبسولات.</li></ul>
Manipulation sécuritaire des médicaments dangereux à domicile : configuration et nettoyageMManipulation sécuritaire des médicaments dangereux à domicile : configuration et nettoyageSafe handling of hazardous medicines at home: Set up and clean upFrenchPharmacyBaby (1-12 months);Toddler (13-24 months);Preschooler (2-4 years);School age child (5-8 years);Pre-teen (9-12 years);Teen (13-18 years)NANADrug treatmentCaregivers Adult (19+)NA2019-03-22T04:00:00ZHealth (A-Z) - ProcedureHealth A-Z<p> Un guide sur la manière d’administrer en toute sécurité des médicaments dangereux.</p><h2>Qu’est-ce qu’un médicament dangereux?</h2><p>Les médicaments dangereux sont utilisés pour traiter une variété de problèmes de santé. Par exemple, la chimiothérapie est utilisée dans le traitement du cancer, alors que les immunosuppresseurs contribuent à prévenir le rejet d’organe après une transplantation. </p><p>Les médicaments dangereux peuvent causer des lésions sur les cellules saines. Il est important de se protéger lors de la manipulation de médicaments dangereux.</p><p>Même si le risque de dommage causé par la manipulation de médicaments dangereux est minime, il est recommandé d’éviter l’exposition. Il s’agit notamment d’éviter de goûter les médicaments de votre enfant. Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, il est préférable d’éviter tout contact avec des médicaments dangereux. Dans la mesure du possible, demandez à quelqu’un d’autre d’administrer les médicaments à votre enfant.</p><h2>À retenir</h2><ul><li>Le port d’une blouse, d’un masque et des gants permet de se protéger lors de la manipulation de médicaments dangereux.</li><li>Les médicaments dangereux se présentent sous différentes formes, notamment les comprimés et les capsules.</li></ul><h2>Administrer les médicaments de votre enfant</h2><p>Préparez toujours le médicament juste avant que votre enfant ne le prenne.</p><p>Avant d’administrer des capsules ou des comprimés entiers à votre enfant :</p> <figure> <img src="https://assets.aboutkidshealth.ca/akhassets/chemo_at_home_general_wash_hands_EQUIP_ILL_EN.jpg" alt="" /> </figure> <figure> <img src="https://assets.aboutkidshealth.ca/akhassets/chemo_at_home_general_protect_yourself_EQUIP_ILL_EN.jpg" alt="" /> </figure> <ul><li>Lavez-vous les mains à l’eau savonneuse.</li><li>Portez vos gants, votre blouse et votre .</li><li>Déposez du papier essuie-tout ou une feuille absorbante jetable à endos en plastique sur votre surface de travail.</li></ul><p>Vous êtes maintenant prêt à manipuler les médicaments de votre enfant.</p><h2>Nettoyage et stockage des médicaments dangereux</h2><p>Les médicaments dangereux doivent être manipulés de façon sécuritaire. Il est important de nettoyer soigneusement les accessoires et la zone de travail, et d’éliminer correctement les déchets.</p><p>Tous les articles jetables qui ont été en contact avec des médicaments dangereux, tels que le papier essuie‑tout et les gants usagés, doivent être placés dans un sac ou dans une poubelle en plastique désignée. Contactez le centre de récupération des déchets ménagers dangereux de votre quartier pour voir s’il acceptera vos sacs ou récipients à déchets. Si ce service n’existe pas dans votre région, informez-vous auprès de l’un des membres de l’équipe soignante de votre enfant au sujet de vos options.</p><p>Vous pouvez laver et réutiliser certains de vos accessoires, mais ne les rincez pas dans l’évier de la cuisine au-dessus d’autres plats ou ustensiles. Si vous réutilisez un article, comme le gobelet à médicaments, rincez-le à l’eau chaude savonneuse et laissez-le sécher à l’air. Nettoyez l’évier après avoir lavé vos accessoires.</p><p>Conservez toujours les médicaments dangereux hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie. S’ils sont conservés à température ambiante, placez-les dans une boîte verrouillée, à l’abri de l’humidité et de la lumière directe du soleil, et dans un endroit frais et sec. Si le médicament doit être conservé dans un réfrigérateur, placez-le dans un contenant distinct à l’arrière du réfrigérateur. Rangez le médicament dans la boîte verrouillée dans le réfrigérateur après chaque utilisation. Ne conservez pas les médicaments dans votre sac à main, votre sac à dos ou sac à couches.</p><h3>Prenez des précautions particulières concernant les déchets de votre enfant (vomi, urine et selles) pendant qu’il prend des médicaments dangereux</h3><p>Lorsque votre enfant prend des médicaments dangereux, une partie de ces médicaments est décomposée et éliminée de l’organisme par l’urine et les selles. Le médicament peut également se retrouver dans son vomi. Il est important de vous protéger, vous et les autres, des médicaments dangereux présents dans l’urine, les selles ou le vomi de votre enfant en respectant les directives suivantes :</p><ul><li>Lorsque vous changez la couche de votre enfant, portez des gants jetables et placez les couches sales dans un sac en plastique scellé avant de les jeter.</li><li>Si votre enfant a appris la propreté, demandez-lui de fermer le couvercle pour éviter les éclaboussures et de tirer deux fois la chasse d’eau après avoir utilisé les toilettes. Veillez toujours à ce qu’il se lave les mains après.</li><li>Ayez les fournitures nécessaires au cas où vous devriez nettoyer rapidement un accident. Vous avez besoin d’essuie-tout, de savon et d’eau, de gants jetables et d’un grand contenant jetable, comme un pot de crème glacée vide.</li><li>Utilisez un couvre-matelas en plastique pour protéger le matelas en cas d’accident.</li><li>Ayez un contenant en plastique à portée de la main en cas de vomissements. Si vous utilisez le contenant, videz-le contenu dans la cuvette de la toilette et nettoyez-le avec de l’eau savonneuse tiède.</li><li>Portez des gants jetables lorsque vous manipulez des déchets de l’organisme, comme lorsque vous changez des draps souillés ou nettoyez des vomissements.</li><li>Nettoyez les vêtements ou les draps souillés séparément dans le lave-linge une première fois, puis nettoyez-les de nouveau. S’il n’est pas possible de les nettoyer immédiatement, placez les dans un sac en plastique scellé et mettez-les de côté.</li><li>Une fois que vous avez fini, lavez-vous les mains.</li></ul><p>Gardez bien à l’esprit ces conseils essentiels pour une manipulation sécuritaire des médicaments dangereux à domicile.</p><ul><li>Dans la mesure du possible, évitez tout contact avec des médicaments dangereux si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.</li><li>Vous et votre enfant devez vous laver les mains avant et après avoir manipulé des médicaments dangereux.</li><li>Portez des gants lorsque vous manipulez des médicaments dangereux sous forme de comprimé, de capsule ou de liquide.</li><li>Nettoyez, éliminez ou stockez correctement les accessoires et les médicaments dangereux.</li></ul><h2>Préparation de l’espace</h2><p>Il vous faudra rassembler certains articles et adopter des mesures prudentes lors de la préparation de votre espace de travail. Le fournisseur de soins de santé de votre enfant vous aidera à dresser une liste des accessoires dont vous aurez besoin. Vous pouvez les acheter dans une épicerie ou une pharmacie.</p><p>Pour manipuler les médicaments dangereux de votre enfant à la maison, choisissez un comptoir ou une table vide et loin des fenêtres, des ventilateurs, des évents, des zones où vous préparez la nourriture et où les enfants et les animaux jouent.</p><p>Selon la manière dont vous préparer les médicaments de votre enfants, vous porterez peut-être une blouse, un masque et des gants pour votre protection. Vous pourriez également avoir besoin des articles suivants :</p><ul><li>du papier essuie-tout ou une feuille absorbante jetable à endos en plastique — pour absorber tout déversement</li><li>un sac en plastique — pour l’élimination des déchets</li><li>une seringue orale, un gobelet à médicaments, une pincette, un coupe-comprimés ou d'autres objets dont vous avez besoin pour préparer les médicaments de votre enfant</li><li>les médicaments de votre enfant</li></ul>
ਘਰ ਵਿਚ ਕੈਮੋਥੇਰਿਪੀ: ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂਘਰ ਵਿਚ ਕੈਮੋਥੇਰਿਪੀ: ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂChemotherapy At Home: Safely Handling and Giving MedicinesPunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2010-12-23T05:00:00Z63.00000000000007.000000000000001237.00000000000Flat ContentHealth A-Z<p>ਘਰ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕੈਮੋਥੇਰਿਪੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣ, ਸੰਭਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਾਈਡ।</p>
Manipulación segura de medicamentos peligrosos en el hogar: configurar y limpiarMManipulación segura de medicamentos peligrosos en el hogar: configurar y limpiarSafe handling of hazardous medicines at home: Set up and clean upSpanishPharmacyTeen (13-18 years);Toddler (13-24 months);Preschooler (2-4 years);School age child (5-8 years);Pre-teen (9-12 years)NANANAAdult (19+)NA2019-03-29T04:00:00ZFlat ContentHealth A-Z<p>Una guía para administrar y manipular los medicamentos peligrosos en forma segura.</p><h2>¿Qué es un medicamento peligroso?</h2><p>Los medicamentos peligrosos se usan para tratar diversas condiciones médicas. Por ejemplo, la quimioterapia se usa para tratar el cáncer y los inmunosupresores se usan para evitar que los pacientes trasplantados rechacen los órganos.</p><p>Los medicamentos peligrosos pueden dañar las células sanas. Toda persona que manipula medicamentos peligrosos debe protegerse.</p><p>Aunque el riesgo de sufrir un daño debido a la manipulación de medicamentos peligrosos es muy bajo, siempre es conveniente evitar la exposición. Esto incluye no probar el medicamento de su hijo. Si usted se encuentra embarazada o amamantando, es mejor que evite el contacto con medicamentos peligrosos. Si es posible, pida a otra persona que administre los medicamentos a su hijo.</p><h2>Puntos claves</h2><ul><li>Para protegerse cuando manipula medicamentos peligrosos, puede usar una bata, una mascarilla y guantes.</li><li>Los medicamentos peligrosos vienen en varios formatos distintos que incluyen tabletas y cápsulas.</li></ul>
Hóa Trị Tại Nhà: Kiểm Soát và Cho Uống Thuốc Tại Nhà Một Cách An ToànHHóa Trị Tại Nhà: Kiểm Soát và Cho Uống Thuốc Tại Nhà Một Cách An ToànChemotherapy At Home: Safely Handling and Giving MedicinesVietnameseHaematologyChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NAImmune systemDrug treatmentAdult (19+)NA2010-12-23T05:00:00Z000Flat ContentHealth A-Z<p>Một tài liệu dễ đọc hướng dẫn cách kiểm soát và cho trẻ uống thuốc hóa trị một cách an toàn tại nhà</p>

 

 

 

 

Safe handling of hazardous medicines at home: Set up and clean up999.000000000000Safe handling of hazardous medicines at home: Set up and clean upSafe handling of hazardous medicines at home: Set up and clean upSEnglishPharmacyBaby (1-12 months);Toddler (13-24 months);Preschooler (2-4 years);School age child (5-8 years);Pre-teen (9-12 years);Teen (13-18 years)NANADrug treatmentCaregivers Adult (19+)NA2020-10-22T04:00:00Z7.9000000000000063.4000000000000885.000000000000Health (A-Z) - ProcedureHealth A-Z<p>A guide on how to safely give and handle your child's hazardous medicines at home.</p><h2>What is hazardous medicine?</h2><p>Hazardous medicines are used to treat a variety of medical conditions. For example, chemotherapy is used to treat cancer, and immunosuppressants are used to prevent organ rejection after a transplant.</p><p>Hazardous medicine can damage healthy cells. Anyone handling hazardous medicine should keep themselves protected.</p><p>Although the risk of harm from handling hazardous medicine is small, it is a good idea to avoid exposure. This includes not tasting your child’s medicine. If you are pregnant or breastfeeding, it is best to avoid contact with hazardous medicine. If possible, have someone else give your child their tablet or capsule.<br></p><p></p><div class="asset-video"><p></p> <iframe src="https://www.youtube.com/embed/VBnzZrA6xQ8">frameborder=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;0&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;</iframe>  <br> <p></p>For more videos on how to safely handle hazardous medicines, please view the <a href="https://youtube.com/playlist?list=PLjJtOP3StIuWBtC0ID5BCbZCMVHJvTcdr">Safe Handling</a> playlist.<br><p></p></div><br><h2>Key points</h2><ul><li>A gown, mask and gloves offer protection when handling hazardous medicine.</li><li>Hazardous medicine comes in several different forms, including tablets and capsules.<br><br></li></ul><h2>Giving your child the medicine</h2><p>Always prepare the medicine right before your child will take it. Never prepare and store the dose ahead of time.</p><p>Before preparing your child's medicine:</p> <figure> <img src="https://assets.aboutkidshealth.ca/akhassets/chemo_at_home_general_wash_hands_EQUIP_ILL_EN.jpg" alt="handwashing at sink" /> </figure> <figure> <img src="https://assets.aboutkidshealth.ca/akhassets/chemo_at_home_general_protect_yourself_EQUIP_ILL_EN.jpg" alt="person wearing a mask, gown and gloves" /> </figure> <ul><li>Wash your hands with soap and water.</li><li>Put on your gloves, gown and mask.</li><li>Place paper towels or a disposable, absorbent plastic-backed mat over your work surface.</li></ul><p>You are now ready to handle your child’s medicine.</p><h2>Clean-up and storage of hazardous medicines</h2><p>Hazardous medicines should be handled safely. It is important to carefully handle the clean-up of the supplies and work area, and to dispose of wastes properly.</p><p>All disposable items that have been in contact with hazardous medicines, such as the used paper towels and gloves, must go into a designated plastic waste bag or container. Contact the Household Hazardous Waste Depot in your neighbourhood to see if they will accept the waste bags or containers. If such a service does not exist in your area, ask a member of your child's health-care team about other options.</p><p>You may wash and reuse some of your supplies, but do not rinse them in the kitchen sink over other dishes or utensils. If you are reusing an item, such as the medicine cup, rinse it with warm soapy water and allow it to air dry. Clean the sink after washing your supplies.</p><p>Always store hazardous medicines away from children and pets. If stored at room temperature, place them in a locked box, away from moisture and direct sunlight, and in a cool, dry place. If the medicine needs refrigeration, place it in a separate container at the back of the fridge. Return the medicine to the locked box or fridge after each use. Do not keep any medicine in your purse, knapsack or diaper bag.</p><h3>Take special precautions with your child's waste (vomit, urine and stool) while they are taking hazardous medicine</h3><p>While your child is taking hazardous medicine, some of the drug is broken down and removed from the body through urine and stool. It may also appear in vomit. It is important that you protect yourself and others from hazardous medicine in your child's urine, stool or vomit by following these guidelines:</p><ul><li>When changing your child’s diaper, wear disposable gloves and place diapers in a sealed plastic bag before disposal.</li><li>If your child is toilet trained, have your child close the lid, to avoid splashes, and flush twice after using the toilet. Always make sure they wash their hands afterwards.</li><li>Have supplies ready in case you need to quickly clean up any accident. You need a paper towel, soap and water, disposable gloves, and a disposable container, such as an empty ice cream container.</li><li>Use a plastic mattress cover to protect the mattress from accidents.</li><li>Keep a plastic container close by in case of vomiting. If you use the container, empty the contents into the toilet and wash with warm soapy water.</li><li>Wear disposable gloves when you are handling any bodily wastes, for example, when changing soiled sheets or cleaning up vomit.</li><li>Wash soiled clothes or sheets separately from other laundry. If they cannot be washed right away, place them in a sealed plastic bag and set it aside.</li><li>Once you are all finished, wash your hands.</li></ul><p>Remember these key tips for safe handling of hazardous medicines at home.</p><ul><li>If possible, avoid contact with hazardous medicines if you are pregnant or breastfeeding.</li><li>You and your child should wash your hands before and after handling hazardous medicines.</li><li>Wear gloves when handling hazardous medicine tablets, capsules or liquids.</li><li>Properly clean, dispose or store the equipment and hazardous medicine.<br><br></li></ul><h2>Preparing the space</h2><p>You will need to gather certain supplies and take careful steps when setting up your work area. Your child’s health-care provider will help you make a list of the supplies you will need. You can buy these materials at a grocery or drug store.</p><p>To handle your child’s hazardous medicine at home, choose an uncluttered counter or table away from windows, fans, vents, areas where you prepare food, and where children and pets play.</p><p>Depending on how you prepare your child’s medicine you may need to wear a gown, mask and gloves as they offer protection. Other supplies may include:</p><ul><li>paper towels or a disposable, absorbent plastic-backed mat — to contain any spills</li><li>a plastic bag — for waste disposal</li><li>a syringe, medicine cup, tweezers, pill splitter or other items that you need to prepare your child’s medicine dose</li><li>your child’s medicine</li></ul>https://assets.aboutkidshealth.ca/akhassets/chemo_at_home_general_protect_yourself_EQUIP_ILL_EN.jpgSafe handling of hazardous medicines at home: Set up and clean upFalseHandling hazardous medicines at home Learn how to safely give and handle your child's hazardous medicines at home, including preparing the work area and cleaning up supplies.

Thank you to our sponsors

AboutKidsHealth is proud to partner with the following sponsors as they support our mission to improve the health and wellbeing of children in Canada and around the world by making accessible health care information available via the internet.

Our Sponsors