ஆண்குறியின் நிலையைச் சரிப்படுத்துதல் (ஹைபொஸ்பாடியாஸ்): அறுவைச் சிகிச்சையின் பின் உங்கள் பிள்ளையை வீட்டில் பராமரித்தல்

Taking care of your child at home after hypospadias surgery [ Tamil ]

PDF download is not available for Arabic and Urdu languages at this time. Please use the browser print function instead

சிறுநீர்க் குழாய் நிலையை சரிபடுத்தல் - அறுவை சிகிச்சைக்கு பிறகு ஆண் குறியின் நிலை சிகிச்சை.

Last updated: November 17 2009